Salicylat

Numera ovanlig förgiftning. Ring GIC.

Syra-bas

Salicylat ökar CO2-produktionen. Detta resulterar i hyperventilation och respiratorisk alkalos. Senare metabol acidos och hypokalemi.

Klinisk bild

Huvudvärk, yrsel, tinnitus, dimsyn, hörselnedsättning, somnolens, svettning, illamående, kräkning, diarré, hyperventilation, hudrodnad. I allvarliga fall förvirring, hypertermi, de­hydrering och oliguri. Hypokalemi är regel. Hypoglykemi förekommer. Risk för blödningar främst i mag-tarmkanalen, kramper, medvetslöshet, lungödem. Ökat PK, leverpåverkan, rhabdomyolys. Långvarigt salicylatmissbruk kan leda till uttalad hypokalemi och sekundär metabolisk acidos.

Utredning

Kontrollera P-Salicylat var 4:e timme tills värdet sjunker. Blodgaskontroller med elektrolyter och glukos. Vid allvarlig intoxikation även leverstatus, CK, PK, myoglobin 1-2 gånger/dygn.

Behandling

  • Ventrikelsköljning och/eller tarmsköljning överväges vid stort intag.
  • Alltid upprepad koltillförsel, initialt 50 g sedan 12,5 g varannan timme).
  • Vid nedsatt tarmmotilitet ges metoklopramid (Primperan) 10-20 mg x 3 och vid upprepade kräkningar ges ondansetron 8 mg iv x 2-4.
  • Rehydrering och elektrolytkorrektion samt övrig symtomatisk behandling. Inf Glukos 50 mg/ml, 3000-4000 ml/dygn med elektrolyter. CNS hypoglykemi kan förekomma trots normalt B-glukos.
  • Alkalisering av urinen övervägs för att påskynda eliminationen. Observera risken för accentuerad hypokalemi.
  • Respiratorbehandling vid medvetandesänkning men är kontraindicerat vid metabol acidos och hyperventilation.
  • Följ koagulationsstatus. Ge inj K-vitamin (Konakion) 10 mg iv om PK >2,0. Vid blödning dessutom färsk plasma eller Ocplex.
  • Hemodialys-hemoperfusion alternativt CVVHD överväges vid salicylatkoncentration >5,5 mmol/l och definitivt vid >7,3 mmol/l tillsammans med metabol acidos.
Till toppen