Ventrikeltakykardi – ”torsade de pointes (TdP)”

Oregelbunden takykardi med breda (≥120 ms) QRS.

Polymorf kammartakykardi som ofta spontanterminerar men kan övergå i VF. Kortvarig arytmi (<5 s) är i regel asymtomatisk, längre episoder leder till yrsel, svimning, medvetslöshet och hjärtstopp. Upprepade episoder på kort tid är vanligt. Kombinationen long-QT i EKG, svimning och arytmi brukar benämnas Long QT-syndrom (LQTS).

Orsaker

Hämning av kaliumkanaler i myokardiet leder till förlängd QT-tid vilket starkt ökar risken för TdP. Reagera om QTc 450-480 ms. QTc >480-500 ms anses innebära signifikant arytmirisk.

Ärftliga varianter med påverkan på hjärtats jonkanaler. Detta leder till permanent eller intermittent QT-förlängning och ökad känslighet för faktorer som är kända för QT-förlängning (se nedan).

Förvärvad QT-förlängning. Särskilt läkemedel (antiarytmika klass I och III, antidepressiva, antipsykosmedel m fl (se CredibleMeds.org) i kombination med andra faktorer som förlänger QT-tiden såsom hypokalemi, bradykardi, strukturell hjärtsjukdom/ischemi mm.

Behandling vid TdP

  1. Sätt ut QT-förlängande läkemedel.
  2. Korrigera elektrolytrubbning (kalium- och magnesiumbrist) och andra tänkbara utlösande faktorer.
  3. Isoprenalininfusion vid förvärvat LQTS. Infusionslösning: Isoprenalin 0,2 mg/ml, ampull 5 ml sättes till 245 ml glukos 50 mg/ml och ger en isoprenalinkoncentration på 4 µg/ml. Startdos 0,01 µg/kg/min som upptitreras snabbt till önskad effekt.
  4. Temporär pacemaker om infusionen inte fungerar eller ger arytmier.

Långsiktig behandling: Propranolol 40-80 mg x 2-3 har en skyddande effekt. Överväg ICD. Genetisk utredning.

Till toppen