Organdonation från avlidna

Bakgrund

Nära 85 procent av svenskarna vill donera sina organ efter döden Av de personer som dör varje år blir endast 170-180 organdonatorer. För att organdonation ska komma ifråga måste individen vårdas i ventilator med nytillkommen allvarlig hjärnskada. Ungefär 800 personer står på väntelista för transplantation och en person i veckan dör i väntan på organ. Identifiering av möjliga organdonatorer är en nyckelfråga. En ökad medvetenhet om detta redan på akutmottagningen innebär att fler möjliga donatorer kan omhändertas på ett adekvat sätt.

Diagnos

Endast patienter där man konstaterat död med direkta kriterier (total hjärninfarkt) kan bli organdonatorer. Död med direkta kriterier kan konstateras antingen med cerebral angiografi eller med två på varandra följande neurologiska undersökningar, sk kliniska protokoll.

Tillstånd som kan leda till total hjärninfarkt

  • Cerebral blödning (intracerebral, subaraknoidal)
  • Cerebral infarkt
  • Anoxisk-ischemisk hjärnskada (hjärtstopp, drunkning, hängning)
  • Förgiftning med hjärntoxiska medel (metanol, kolmonoxid)
  • Hjärnödem (akut hyponatremi, extrem hypertermi m fl)

  Klinisk bild

  Korrekt omhändertagande av en medvetslös patient på akuten är avgörande inte bara för patientens prognos, utan även som en del av en eventuell donationsprocess. Vid medvetslöshet och nytillkommen hjärnskada är en säkrad luftväg viktig för att minska risken för sekundära hjärnskador till följd av hypoxi eller hyperkapni. Det minskar även risken för aspiration. En medvetslös, intuberad patient bör initialt vårdas på en intensiv-vårdsavdelning tills väl underbyggda beslut om vidare behandling kan tas.

  Medicinjouren bör snabbt bedöma alla medvetslösa patienter på akuten och vid GCS ≤8, ta kontakt med anestesi/IVA för ställningstagande till intubation och intensivvårdsbehandling.

  Handläggning

  1. Övervakning av vitala funktioner. Kontrollera frekvent vakenhetsgrad, andning, puls, blodtryck och kroppstemperatur. Försök att få fram en diagnos. Sök anhöriga, gamla journaler osv.
  2. DT hjärna. Vid medvetslöshet alltid narkosövervakning. I regel intubation före röntgen. Låt trakealtuben sitta kvar tills beslut om vårdnivå har tagits.
  3. Om DT visar hjärnskada eller blödning ska man ta kontakt med neurokirurg, dokumentera bedömningen.
  4. Om indikation för neurokirurgisk vård saknas kontaktas IVA/MIVA. Hjärnskada kan utgöra indikation för intensivvård under minst 1-2 dygn.
  5. Även om prognosen kan bedömas dålig är det olämpligt att i tidigt skede meddela anhöriga att situationen är ”hopplös”.
  6. Om patienten inte är intuberad bör detta ske på akuten före transport till IVA. Intuberad och komatös patient kopplas till ventilator på IVA.
  7. Överväg tidig kontakt med transplantationskoordinator eller donationsansvarig sköterska i SLL (DOSS). https://ofomellansverige.se/donationsmanual/ Länk till annan webbplats.
  8. Undvik ”Ej HLR-beslut”. Ett sådant beslut kan innebära att sjuk-sköterska inte larmar vid försämring, t ex kraftigt blodtrycksfall.

  Den avlidnes inställning till organdonation ska respekteras. Det finns inga absoluta kontraindikationer mot organdonation. Transplantationskirurgen bedömer huruvida en person är lämplig som organdonator. Kontakta koordinator 020–224 224, vid frågor.

  Åtgärdskod: Vård av avliden inför organdonation XV013

  Till toppen