Tuberkulos

Riktlinjens målgrupp: Barnakut, barnakutvårdsavdelning (BAVA)

Bakgrund

Tuberkulos (tb) är en av världens vanligaste och dödligaste infektioner. En person med lungtb kan genom hosta sprida bakterier (luftburen droppsmitta). En fjärdedel av världens befolkning beräknas vara smittade. Om man smittas d.v.s. blir bärare av bakterierna, kallas det latent tb.

Latent tb innebär att man är asymtomatisk och inte kan smitta någon. Småbarn, tonåringar och immunsupprimerade (t.ex. behandling med TNF-alfahämmare, organtransplanterade, personer som lever med HIV) har en ökad risk att insjukna efter smitta.

Tb hos barn är ovanligt i Sverige. Majoriteten är migranter från länder med hög förekomst av tb Länk till annan webbplats. (Folkhälsomyndigheten). Uppväxt i ett land eller längre vistelse i ett land med hög tuberkulosförekomst eller kontakt med någon som är sjuk i tb kan styrka misstanken om tb. Småbarn kan ha symtom som långdragen feber, trötthet, buksmärtor eller viktavtackling. Småbarn riskerar svår sjukdom (meningit eller miliartb) p.g.a. sitt omogna immunförsvar. Extrapulmonell tb med förstorad lymfkörtel på hals förekommer. Tonåringen kan söka med hosta mer än två veckor, feber, nattsvettningar eller viktnedgång. Från skolåldern kan barn vara smittsamma.

Diagnostik/utredning

Vid misstänkt smittsam lungtb ska barnet lungröntgas och vid tb-misstanke läggas in och utredas på Barnakutvårdavdelning, Karolinska Huddinge. Barnet ska vårdas i isoleringsrum (tb-regim) och all personal ska använda FFP3 mask. [1]

Vikt/Längd

 • Blodprover: Blodstatus, SR, CRP, Kreatinin, ASAT/ALAT, albumin, 25 OH-vitamin D, Hepatit B-C- och HIV-serologi, ev Quantiferon (kan vara negativt vid aktiv sjukdom).
 • Odlingar: Luftvägsprover med tre sputa vid separata tillfällen (helst morgonprov) samt VSK efter sex-tolv timmars fasta görs. Dessa skickas till odling/mikroskopi/PCR. Överväg odling urin/blod/ feces/liquor/odling punktion körtel (v.g. se nedan).
 • Lungröntgen: Kan påvisa infiltrat, hiluskörtlar eller pleuravätska. Om patienten behöver transporteras till röntgen ska patienten hosta i engångsnäsduk som kastas i avfallspåse.
  Överväg kompletterande utredning med ultraljud buk, CT eller MR hjärna.
 • Förstorad lymfkörtel: Finnålspunktion (Punktionsmottagningen, Radiumhemmet, Karolinska Solna) alternativt extirpation av körtel. Prov ska då gå till mikrobiolog och till patolog/cytologlab. (Solna-laboratoriet utför PCR för mykobakterier på preparatet vilket kan begäras i patologremissen.)
 • Smittsamhet: Patienten betraktas som smittsam tills svar på sputa alternativt VSK kommit. Vid positiv mikroskopi av luftvägsprov (sputum/VSK/BAL) är patienten högsmittsam. Vid positiv PCR eller odling av luftvägsprov (sputum/VSK/BAL) är patienten lågsmittsam.

Om prov skickas kl 06 kan svar fås samma eftermiddag (PCR/mikroskopi). Odlingssvar kan ta sju veckor. Det är viktigt med odlingar för att utröna eventuell smittsamhet samt eventuell resistens.

Behandling (inklusive vårdnivå)

Vid klinisk misstanke om tb startas behandling efter säkrade odlingar. Detta är särskilt viktigt vid svår sjukdom eller litet barn. Behandling startas inneliggande för att säkerställa att barnet kan ta medicinerna och att vårdnadshavare kan ge barnet medicinerna. Läkemedlen finns både på Barn-tb-mottagningen, I53 Karolinska Huddinge, och på Barnakutvårdavdelning.

Vid förmodad känslig tb startas behandling med fyra läkemedel samt vitamin B6.

Tabell 1. Dosering av standardläkemedel mot tuberkulos till barn 0-14 år [2, 3, 4]

Läkemedel

 

Standarddos (mg/kg/d)
enligt WHO 2022

Maximaldos
Standard (mg)

Meningitdos
(mg/kg/d)

Maximaldos
Meningit (mg)

Rifampicin

15 (10-20)

600

(10-)20-30

600

Isoniazid

10 (7-15)

300

(10-)20

500

Pyrazinamid

35 (30-40)

2000

(30-)40

2000

Etambutol

20 (15-25)

1600

(15-25)

1600

Levofloxacin

15-20 (25)

750 (1000)

15-20 (25)

750 (1000)

Etionamid

-

-

20

750

Pyridoxin

10 mg/ 100 mg isoniazid

40

-

-

Tabell 2. Dosering av standardläkemedel mot tuberkulos till barn 15 år- vuxen [1]

Läkemedel

 

Under 33 kg
(mg/kg/d)

33-50 kg
(mg)

51-60 kg
(mg)

61-70 kg
(mg)

Över 70 kg
(mg)

Rifampicin

(10-)15

600

600-750

750-900

900-1200

Isoniazid

4-6

200-300

300

300

300

Pyrazinamid

20-30

1000-1500

1500-1700

1750-2000

2000

Etambutol

15-20

800

800-1200

1200-1600

1600

Pyridoxin

-

40

40

40

40

Tabell 3. Dosering av standardläkemedel tb-meningit till barn över 14 års ålder [5]

Läkemedel

Vuxendos mg/kg/d

CNS-penetration (%)

Isoniazid

5 mg/kg

300 mg x 1

80-90

Rifampicin

20 mg/kg iv

30-35 mg/kg po

10-20

Pyrazinamid

30 mg/kg

max 2000 mg

90-100

Etambutol

25 mg/kg

max 1600 mg

30

Levofloxacin

över 5 år

(10-)15 mg/kg po/ iv 

70-80

Amikacin

15 mg/kg x 1 iv

10-20

Kontakta barn-tb-mottagningen, tel 08-123 837 15 (meddelande kan lämnas).

Barn-tb-sjuksköterska utför syn- samt färgsinneprövning inför start.

Barn-tb-sjuksköterska delar dosett åt patienten. Dosett finns även på Barnakutvårdavdelning.

Uppföljning (inklusive vårdnivå)

Barn-tb-mottagningen har ansvaret för all smittspårning.

En smittsam patient kan ibland behöva två veckors isoleringsvård.

Vid mindre smittsamhet kan vårdtiden bli kortare. I vissa fall kan barnet vårdas hemma isolerat beroende på familjesituation och bostad.

Barn-tb-mottagningen följer upp barnet efter utskrivning med återbesök efter cirka en vecka. Vid okomplicerad barntb (ålder 3 mån -16 år, tb i endast en lunglob/körtel, neg luftvägsprover) kan behandlingstiden kortas till fyra månader, i övriga fall sex månader. [4]

Vid ev. resistens sköter barn-tb-mottagningen detta.

Övrigt

Smittskyddsanmälan görs vanligtvis av barn-tb-mottagningen.

Patient bör få smittskyddsblad om tuberkulos på sitt hemspråk. Barnet ska vårdas hemma tills återbesök på barn-tb-mottagningen.

 1. Vardgivarguiden.se/handlingsprogram-for-tuberkulos Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 2. infektion.net/nyheter/uppdaterat-vardprogram- tbc Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 3. Clinical Standards for drug-susceptible TB in children and adolescents INT J TUBER LUNG Dis. 2023 Aug 1;27(8):584-598.doi: 10.5588/ijtld.23.0085
 4. WHO operational handbook on tuberculosis. Module 5: management of tuberculosis in children and adolescents. Geneva: World Health Organization; 2022. Licence.CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
 5. infektion.net/knowledge/vardprogram-bakteriella-CNS-infektioner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om innehållet

Publicerad: 21 mars 2024

Författare: Charlotte Buxbaum, biträdande överläkare, Barn tb-mottagningen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Huddinge

Godkänd av: Regionalt programområde (RPO) Barn och ungdomars hälsa, Stockholm-Gotland