Barn som nyligen kommit till Sverige

12 juli 2022

Alla barn som bor i Region Stockholm erbjuds BVC-kontakt och uppföljning enligt det regionala barnhälsovårdsprogrammet utifrån ålder och behov.

Alla barn har rätt till en optimal hälsa och utveckling och rätt till barnhälsovård enligt barnkonventionen som blev svensk lag i januari 2020.

Många barn som kommer till Sverige kan ha ett uppdämt behov av hälso- och sjukvård som man inte haft möjlighet att söka hjälp för i hemlandet eller under flykten.

Alla dessa barn kan därför sägas tillhöra en utsatt grupp för vilken kontakten med barnavårdscentralen, BVC, är särskilt viktig. När en familj kommer till migrationsverkets mottagningsenhet informeras de om sina rättigheter till hälso- och sjukvård.

I handläggningen av barn som nyligen anlänt till Sverige är det ibland nödvändigt att veta hur familjen definieras av svensk lag. Du kan läsa mer om detta här:

Adopterade barn

För information om omhändertagandet av adopterade barn hänvisas till Rikshandboken. Där finns även information om hälsoundersökning av adopterade barn och om barn som fötts av surrogatförälder. Adopterade barn och barn som fötts av surrogatförälder, bör erbjudas remiss för hälsoundersökning på BUMM. 

EU medborgare med flera

Barn inom denna grupp har mycket varierande bakgrund. Generellt gäller att alla barn som bor i Region Stockholm ska erbjudas BVC-kontakt utifrån ålder och behov, enligt det regionala barnhälsovårdsprogrammet.

OBS! Det finns olika ersättningsregler för EU-medborgare, gäststuderande och arbetskraftsinvandring. Kontakta din verksamhetschef för närmare information.

Taxekoder som används i öppenvård vid registrering av utlandssvenskar och utländska patienter:

Hälsoundersökning

I Sverige erbjuds alla barn som behöver (enligt Socialstyrelsens riktlinjer), en hälsoundersökning bestående av ett hälsosamtal, provtagning och ibland även en somatisk undersökning.

För barn 0–18 år i Region Stockholm kan hälsoundersökningen genomföras på nedanstående vårdcentraler. För barn 0-6 år kan man även remittera till Barnläkarmottagning för hälsoundersökning som är konstandsfri för familjen. Asylsökande och kvotflyktingar kallas via regionen till hälsoundersökning i form av hälsosamtal, provtagning och läkarundersökning vid behov. Läkarundersökning på BVC rekommenderas vid minst ett tillfälle under förskoleåldern, som del av barnhälsovårdsprogrammet.

Kontaktuppgifter till de vårdcentraler som erbjuder hälsoundersökningar:

Smittskyddsläkarens rekommendationer rörande provtagning:

Mer information om hälsoundersökningar:

Förmedling av kontaktuppgifter till nyanlända barn och deras familjer

Barnavårdscentralerna i Region Stockholm får information om nyinflyttade asylsökande barnfamiljer via Transkulturellt centrum som i sin tur fått denna information från Migrationsverket. När BVC fått brev med personuppgifter från Transkulturellt centrum bör barnet kallas för ett besök så snart som möjligt.

Information om nyinflyttade kvotflyktingar eller anhöriginvandrade förmedlas ej via Transkulturellt Centrum. Dessa barn är folkbokförda och hittas istället i folkbokföringslistorna via Liston.

Inbjudan/välkomstbrev till BVC finns översatt till språken: arabiska, bosniska, engelska, farsi/persiska (Iran och Afghanistan), franska, kroatiska, ryska, serbiska, somaliska, spanska, svenska, sorani (sydkurdiska), och turkiska. Välj i listan:

Nyanlända familjer flyttar många gånger under kort tid och ibland händer det att BVC-sjuksköterskan behöver rekvirera journalhandlingar/provsvar från tidigare genomförd hälsoundersökning på vårdcentral/BVC/barnläkarmottagning/asylmottagning.

Om man inte får kontakt med familjen kan man kontakta sjuksköterska på Transkulturellt Centrum för att få reda på om barnet bor kvar i området:

Kontakter på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen angående barn som nyligen kommit till Sverige:

Mehrnaz Aram, samordnare, Avdelningen för närsjukvård, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen:

Therese Löfqvist, handläggare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen:

Sandra Dolietis, handläggare, Avdelningen för närsjukvård, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen:

Kontakt

Har ni frågor eller synpunkter kan ni kontakta manusförfattarna:

Jeanette Björnell, vårdutvecklare