Hiv-infekterade barn

Alla barn som föds av mödrar som lever med hiv och alla barn som lever med hiv följs i Stockholms län, vid Mottagningen för barn och ungdomar med hiv, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Huddinge.

När ett barn med bekräftad hivinfektion blir aktuellt för inskrivning vid en BVC, eller när avvikande provsvar upptäcks för ett barn som följs upp på grund av infektions hos modern kontaktas respektive BVC av barn-hivmottagningen.

Gravida kvinnor som lever med hiv

I Sverige är hivinfektionen hos de gravida kvinnor som lever med hiv till övervägande del känd innan graviditeten. Detta i kombination med den generella hivscreeningen av gravida kvinnor medför att så gott som alla graviditeter där ett foster riskerar att exponeras för hiv upptäcks före förlossningen. Alla kända gravida som lever med hiv erhåller optimal behandling för att förhindra överföring av virus till fostret och risken för mor-barnsmitta är därmed minimal. I Region Stockholm får de kvinnor som lever med hiv mödravård vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge där också förlossningarna sker. Förlossningssätt, vaginalt eller kejsarsnitt, avgörs numer på grundval av obstetriska överväganden då hänsyn hos välbehandlade kvinnor inte behöver tas till kvinnans hivdiagnos vid val av förlossningssätt.

Kvinnor som lever med hiv får trots optimal antiretroviralbehandling inte amma sina barn. Detta regleras i Smittskyddslagen. Modern behöver ej uppge sin infektion som anledning till att hon ej kan amma på BVC varför BVC-personal behöver ha lyhördhet angående ”amningsvägran”, då en del av de kvinnor som ej ammar kan ha detta som orsak till att inte amma. I region Stockholm är familjen berättigad till modersmjölksersättning eftersom modern av smittskyddsskäl inte får amma. Modern får information om detta från BB alternativt sjuksköterska på Mottagningen för barn och ungdomar med hiv, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Huddinge, kan nås via sjukhusets växel 08–585 800 00.

Patientuppgifter om hivinfekterade personer omfattas av sekretess enligt sekretesslagstiftningen, i 25 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Detta innebär att man på BVC inte kan skriva något om föräldrarnas eventuella hivinfektion i barnets journal.

Barn födda av mödrar som lever med hiv

Barn födda av mödrar som lever med hiv följs upp av Mottagningen för barn och ungdomar med hiv, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Huddinge. Barnen provtas för hiv med virusprover under vårdtiden på BB, Karolinska Huddinge, samt vid 6 veckors ålder och vid 4 månaders ålder. Om modern har haft optimal behandling under graviditet och förlossning är risken för att barnet smittats med hiv < 0.5%. Behandlingen för att förebygga mor-barnsmitta är så effektiv att redan efter ett negativt virusprovsvar från BB-provtagningen kan man med stor sannolikhet anse att barnet inte har hiv. Enligt internationell standard tas dock prov även vid 6 veckors ålder och 4 månaders ålder.

Barnen anses inte bära på risk för blodsmitta och ingen ”varning för blodsmitta” ska finnas i barnets journal. Basala hygienrutiner skall följas vid hälso- och sjukvård. ”Informationsplikt” till BVC föreligger inte.

Kontakten för barnen vid Mottagningen för barn och ungdomar med hiv, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Huddinge avslutas vid 20 månaders ålder då ett hiv-antikroppstest tages för att säkerställa att de från modern, via placenta, överförda antikropparna mot hiv har försvunnit ur barnets blod. Detta är inte ett test för att ytterligare utreda om barnet är hiv positivt, utan för att i journalsystem och hos Smittskyddsenheten kunna registrera ett negativt hiv-antikroppstest för barnet, då ett hiv-antikroppstest är det gängse sättet att fastställa hiv hos vuxna.

Dokumentation i BVC-journalen

Om BVC får kännedom om att ett barn är exponerat för hiv och barnets immunstatus ännu ej är fastställt, det vill säga svar från prov vid fyra månaders ålder föreligger ej, kan förslagsvis följande formulering användas: "Barnet utreds för misstänkt blodsmitta". Och när barnets immunstatus är klarlagt och barnet ej har hiv: "Blodsmitta avskrives".

Vaccinationer till barn födda av mödrar som lever med hiv

Barn till mödrar som lever med hiv kan vaccineras i enlighet med Region Stockholms ordinarie barnvaccinationsprogram inklusive rotavirusvaccination vid sex veckors ålder och BCG vid 6-8 veckors ålder. För vaccination enligt det ordinarie schemat behöver svar från provtagning vid Mottagningen för barn och ungdomar med hiv inte inväntas eller efterforskas inför vaccination. Gängse hygienrutiner ska följas.

Om BCG vaccination skall ges tidigare än vid ordinarie tidpunkt, 6-8 veckors ålder, görs enligt samma rutin som för andra barn en läkarbedömning och frågeformulär om riskfaktorer ifylles.

Barn som lever med hiv

Barn med känd hivinfektion följs med regelbundna kontroller av kliniskt status och immunstatus. I Region Stockholm följs alla barn vid Mottagningen för barn och ungdomar med hiv, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Huddinge. Alla barn med känd infektion behandlas med läkemedel mot hiv. Med framgångsrik hivbehandling är infektionen att betrakta som en kronisk sjukdom och barn som lever med hiv kan förväntas ha ett normalt immunförsvar och kan förväntas uppnå samma livslängd som övriga barn i Sverige. Hiv är en sjukdom som omfattas av smittskyddslagen. I smittskyddslagen finns särskilda förhållningsregler som gäller hivinfekterade. Det är barnets behandlande läkare som bestämmer vilka förhållningsregler som ska ges.

Vaccinationer till barn som lever med hiv

Barn som lever med hiv kan följa vaccinationsprogrammet i Stockholms län i sin helhet inklusive rotavirusvaccination och MPR-vaccination, men exklusive BCG-vaccination. Basala hygienrutiner skall följas.

Förskola/Barnomsorg

Barn som lever med hiv kan delta i barnomsorg som andra barn. Urin och avföring är inte smittsam. Ingen smittrisk förekommer vid sociala kontakter, i familjen eller i barngrupper. Ingen informationsplikt till förskola finns, men i vissa fall informeras förskolan om diagnosen i samråd med föräldrarna. I skolan informeras alltid skolhälsovården.

Läs mer

Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län. Broschyr från Smittskydd Stockholm med information och riktlinjer för förskola och skola.:

Barn med misstanke om hivinfektion där diagnosen ej är känd

Under de senaste åren har i stort sett alla nya fall av hiv hos barn förekommit hos barn som flyttat till Sverige från områden med hög förekomst av hiv, framförallt Afrika. Det rör sig om flyktingar, anhöriginvandring och i förväg känd hivinfektion vid adoption. Det är viktigt att BVC, liksom andra vårdgivare, uppmärksammar nyanlända barn och ser till att de remitteras för hälsoundersökning med provtagning för bland annat hivinfektion, så att barnet om infektion bekräftas kan erbjudas behandling. Om barn som ej genomgått hälsoundersökning har ett dåligt allmäntillstånd bör barnet remitteras/hänvisas direkt till barnläkarmottagning eller barnakutmottagning.

Kontakta mottagningen

Läkare, kuratorer och sjuksköterskor på Mottagningen för barn och ungdomar med hiv, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Huddinge, kan nås via sjukhusets växel 08–585 800 00.

Kontakt

Har ni frågor eller synpunkter kan ni kontakta manusförfattaren Johanna Rubin, barnläkare, Barnhivcentrum, Karolinska Universitetssjukhuset:

Om innehållet

Uppdaterad: 31 mars 2021

Faktagranskad: 31 mars 2021

Faktagranskare: Sahar Nejat, Barnhälsovårdsenheten

Till toppen