Anamnes och undersökning

Viktigt att inkludera i anamnesen:

 • Epidemiologi, utlandskontakter, oskyddade sexkontakter
 • Sexualanamnes/sexuell preferens – sexuell praktik (oral-, vaginal-, analsex
 • Aktuella symtom
 • Tidigare STI, andra sjukdomar
 • Preventivmedel
 • Läkemedel – antibiotika som kan påverka provtagningsresultatet
 • Missbruk

Provtagning vid misstänkt STI beroende på anamnes och kliniska fynd: Vid klamydia- och gonorréprovtagning av symtomfria patienter rekommenderas att det gått minst en vecka efter eventuellt smittotillfälle.

 • Ta alltid klamydiatest
 • Erbjud HIV-provtagning
 • Gonorréprovtagning vid symtom (purulent flytning), anamnestisk misstanke och vid provtagning av män som har sex med män (MSM). Prov även från svalg och rektum om anamnes på oral- och analsex.
 • Mycoplasma genitalium - inget screeningprov
 • Syfilisserologi vid sår/exanthem, MSM

Provtagningsmaterial och analysmetoder kan variera mellan olika laboratorier. Nukleinsyraamplifiering-DNA-test (exempelvis PCR) används för diagnostik av klamydia och gonorré. Flera laboratorier har kombinationstest för klamydia och gonorré.

DNA-testen för klamydia och gonorré kan också användas vid provtagning från öga, svalg och rektum. Vid gonorrémisstanke eller om ett DNA-test redan visat positivt för gonorré tas gonorréodling för att få fram bakteriens antibiotikakänslighet.

Läs mer på Mycoplasma genitalium, Syfilis och Hiv och hepatit

Provtagning av män:

Miktionsfritt intervall på 1-2 två timmar.Undersökning med patienten liggande på brits. Palpation av ljumskar och skrotum, inspektion av hud och slemhinna genitalt/perianalt.

Eventuellt prov för direktmikroskopi tas från uretramynningen. Eventuell gonorréodling tas från uretramynningen med en särskild provtagningspinne.

Efter klinisk undersökning urinprov (första urinportionen) för DNA-diagnostik av klamydia/gonorré.

Läs mer på Direktmikroskopering

Provtagning av kvinnor:

Miktionsfritt intervall på 2 timmar. Inspektion av hela genitalsfären (även perianalt) i gyn-stol. Palpation av ljumskar. Torka cervix med stor tork.

Eventuellt prov för direktmikroskopering från cervix och uretramynningen. Wet smear (våtutstryk), amintest (”snifftest”) och pH-bestämning kan göras från sekret på spekulum efter att instrumentet förts ut.

Prov för klamydia-DNA diagnostik eller kombinationstest för klamydia/gonorré tas med urinprov (lämnas efter undersökningen (se provtagning för män) och kombineras med prov taget från cervixmynningen/portioytan med särskild provtagningsspinne eller med en av patienten självtagen vaginalsvabb (se lokala anvisningar från mikrobiologiskt laboratorium).

Eventuella gonorréodlingar tas med provtagningspinne från uretra- och cervixmynningen.

Graviditetstest vid behov. Palpation av uterus och adnexa görs lättast efter miktion.

Läs mer på Direktmikroskopering och Genital undersökning

Män och kvinnor

Blodprover för serologi: HIV och eventuellt syfilis, hepatit B och C.

Om innehållet

Uppdaterad: November 2020

Faktagranskad: November 2020

Faktagranskare: Eva Björnelius, Karolinska Universitetssjukhuset

Till toppen