Gynekologisk cellprovtagning

Inom Region Stockholm–Gotland samordnas den gynekologiska cellprovtagningen av Regionalt cancercentrum (RCC) Stockholm-Gotland. Kvinnor kallas från 23 till 64 års ålder enligt screeningsprogrammet.

Bakgrund

Tidsintervallet mellan inbjudningarna till provtagning är tre år för kvinnor från 23 till 49 år och sju år för kvinnor 50 till 64 år. Eftersom det sista provet ska vara taget tidigast vid 64 års ålder innebär det i praktiken att kvinnor upp till 70 år kan bli kallade.

Cirka 5 procent av alla cellprov visar cellförändringar. Kvarstående infektion med humant papillomvirus (HPV) anses vara en nödvändig faktor för utveckling av cellförändringar och cervixcancer. Det är anledningen till att screening för HPV och HPV-vaccination kan användas i cervixcancerprevention. Även den som är vaccinerad för HPV bör delta i screeningen (inklusive självprovtagningen) eftersom vaccinet inte täcker alla HPV-typer som kan orsaka cellförändringar och cancer.

På grund av pandemin har en omställning av screeningprogrammet gjorts från och med hösten 2020. Det är endast ett antal prioriterade grupper som kallas för gynekologisk cellprovtagning på BMM. I stället får de flesta kvinnor provtagningsmaterial hemskickat från RCC för självprovtagning. Kvinnor som behöver hjälp med egenprovtagning kan få det på BMM.

Prioriterade grupper kallas för gynekologisk cellprovtagning på BMM:

 • 23-25 åringar som tar sitt första cellprov.
 • De som vid självprovtagning varit HPV-positiva.
 • Kvinnor som tillhör en kontrollfil på grund av att de tidigare haft HPV.

Handläggning

 • Webremiss ska finnas i Labportalen på de kvinnor som ska provtas på BMM. Finns fler remisser ska den som är utfärdad senast användas.
 • Utomlänspatienter och svenskar som inte är folkbokförda i Sverige hänvisas till gynekologisk mottagning för provtagning.
 • Icke gravida asylsökande/papperslösa ska inte provtas på BMM. De ska hänvisas till gynekologisk mottagning vid symtom.
 • Vid genomgången total hysterektomi behövs ingen provtagning. Vid frågor om ev. avanmälan från screeningprogrammet, be kvinnan kontakta RCC.
 • Transpersoner som bytt juridiskt kön, men inte genomgått kirurgisk korrigering av genitala kallas inte till cellprovtagning via screening. De bör vända sig till Gynekologisk HBT-mottagning på Södersjukhuset för provtagning.
 • Vid misstanke om cervixpatologi i samband med provtagning ska remiss skrivas till gynekolog för bedömning.
 • Om remiss används i TakeCare, vilket kan göras i undantagsfall vid provtagning utanför screeningen, ansvarar BMM för bedömning av svaret, information till kvinnan och eventuell vidare handläggning och remittering.

Handläggning av gravida

 • Gravida ska inte genomföra självprovtagning för HPV utan komma för gynekologiskt cellprov på BMM. Gravida uppmanas att kontakta sin BMM om de får ett erbjudande om självprov hemskickat (det står i informationsbrevet som medföljer). Barnmorskan kan skapa en e-remiss för cervixcancerscreening direkt i LabPortalen.
 • Vid inskrivningen efterfrågas när den gravida senast tog gynekologiskt cellprov alternativt självprovtagning för HPV och svaret på undersökningen. Vid nyligen konstaterad HPV infektion vid självprovtagning och som ännu inte blivit uppföljd med gynekologiskt cellprov, tas gynekologiskt cellprov i tidig graviditet. Barnmorskan kan vid behov skapa en e-remiss för cervixcancerscreening direkt i LabPortalen.
 • Om den gravida är inom tidsperioden för nytt prov (2,5 år eller längre sedan föregående prov) erbjuds gynekologiskt cellprov. Om det finns en remiss i Labportalen används den, annars kan barnmorskan skapa en e-remiss för cervixcancerscreening direkt i LabPortalen.
 • Cellprov ska tas så tidigt som möjligt under graviditeten för att eventuella avvikelser ska kunna handläggas på bästa sätt. Det finns däremot inget hinder för att ta cellprov senare under graviditeten, om det av något skäl inte kunnat genomföras tidigare.
 • Gravida asylsökande och gravida med reservnummer ska erbjudas provtagning. Använd remiss för indicerat prov i TakeCare.
 • Markera på remissen vid provtagning att kvinnan är gravid och ange graviditetsvecka för skyndsam handläggning av laboratoriet.
 • Provtagning efter förlossning utförs tidigast 8 veckor postpartum. Uppge på remissen om barnet ammas. För nyförlösta asylsökande och nyförlösta med reservnummer används remiss för indicerat prov i TakeCare.

Remittering av gravida

 • Om den gravida är under utredning eller uppföljning av cervixdysplasi ska remiss skickas till behandlande gynekolog med information om att kvinnan är gravid.
 • Vid vaginal blödning som inte har obstetrisk orsak ska cellprov övervägas.
 • Vid misstanke om cervixpatologi i samband med provtagning ska gravida remitteras till Gynekologisk mottagning, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge om de är folkbokförda i södra regionen och till Gynekologisk mottagning, Danderyds sjukhus om de är folkbokförda i norra regionen. Detta enligt beslutad nivåstrukturering i region Stockholm.

Patientinformation

Kontakt

Vid frågor om screeningprogrammet kontakta Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland:

Viveka Lundström, samordningssjuksköterska

Malin Vikström, samordningsbarnmorska

  Om innehållet

  Utfärdat av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm

  Reviderat: 22 mars 2022

  Till toppen