BUP - riktlinjer för konsultation

BUP:s förebyggande arbete

BUP:s förebyggande arbete kan beskrivas i olika steg:

  1. Regelbunden konsultation till BMM och BVC-mottagning.
  2. Regelbunden telefonrådgivning till föräldrar.
  3. Korta insatser till blivande och nyblivna föräldrar med fokus på föräldraskapet där problematiken bedöms kunna bli ett hinder för ett gott samspel och en god anknytning mellan förälder och barn.

  Konsultation

  BMM och BVC har i sitt uppdrag att samverka med konsult från BUP i syfte att tidigt upptäcka psykisk ohälsa hos barnet eller i familjen. BUP ska bidra med specifik kompetens i frågor som rör barns psykiska utveckling så att barn och familjer uppmärksammas och vid behov lotsas vidare till annan vårdgivare.

  Konsultationen ska vara ett stöd för barnmorskan/sjuksköterskan i ett psykosocialt
  förhållningssätt för att upptäcka tidiga tecken på psykisk ohälsa hos barnet eller i familjen.

  Konsultationen är också ett viktigt fora för att identifiera patienter som kan behöva
  en BUP-kontakt.

  Innehåll

  Konsultationen kan innehålla frågor kring enskilda ärenden både utifrån ett barnperspektiv (till exempel oro kring barnets psykomotoriska utveckling), ett föräldraperspektiv (till exempel förälderns osäkerhet kring att handskas med sitt barns trots), ett samspelsperspektiv (till exempel hur förälder och barn interagerar i matsituationen) och ett barnmorske-/sjuksköterskeperspektiv (till exempel hur bemöta en deprimerad blivande förälder/nyblivna föräldrar eller hur prata med föräldern om barnet inte utvecklas normalt).

  Konsultationen kan också innehålla kompetensutvecklingsinslag eller ha
  specifika teman utifrån barnmorskornas/sjuksköterskornas arbetsuppgifter och
  med utgångspunkt i enskilda ärenden (till exempel symtom på psykisk ohälsa hos små
  barn eller psykologiska skeenden under graviditeten). Vårdgivarna ska överlag vara särskilt uppmärksamma på de yngsta barnens behov.

  Konsultation innefattar inte frågor kring barnmorskornas/sjuksköterskornas
  arbetssituation såsom till exempel samverkanssvårigheter i arbetsgruppen.

  Ramar

  För att säkerställa behovet av barnpsykiatrisk specialistkompetens ska BUP erbjuda alla BMM och BVC-mottagningar konsultation av psykolog. Barnmorska/sjuksköterska förmedlar ärenden till konsultationen. Konsultationerna genomförs minst en gång per månad.

  Gruppkonsultation

  Konsultationerna bör företrädesvis ske i grupp. Konsultation i grupp möjliggör
  kompetensspridning och erfarenhetsutbyte i barnmorske- och sjuksköterskegruppen.
  Konsultation i grupp möjliggör även för BUP att kunna tillhandahålla konsultation till alla BMM och BVC-mottagningar.

  Gruppens storlek och tidsram ska vara utformad så att samtliga deltagande har möjlighet att komma till tals och ge möjlighet till diskussion kring enskilda ärenden. Personal från mindre mottagningar träffar i regel psykolog från BUP tillsammans med personal från flera mottagningar.

  Enskild konsultation kan ges utifrån särskilda behov.

  Telefonkonsultation till BMM/BVC kan vara ett komplement, där formerna behöver göras upp mellan respektive BUP-mottagning och BMM och BVC-mottagningar i området.

  Remittering

  Om konsultationen resulterar i en överenskommelse om att fortsatt vård ska ges inom BUP ska remiss användas för ökad patientsäkerhet.

  I övrigt gäller de generella remissreglerna om remissbekräftelse, remissvar mm
  enligt information på Vårdgivarguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

  BMM och BVC kan även uppmana familjer att själva kontakta BUPmottagningen.

  När man utifrån konsultation kommer fram till att behov av barnpsykiatriska insatser finns, men där familjen är svårmotiverad, kan ett första besök behöva förläggas på BMM eller BVC-mottagningen och kan genomföras tillsammans med barnmorska/sjuksköterska.

  Tillämpning

  Målsättningen är att BUP, BMM och BVC lokalt är överens om hur dessa riktlinjer om konsultation ska tillämpas. För det krävs att parterna har dialog med varandra om behov och möjligheter.

  Om oenighet uppstår

  Eventuella problem mellan BMM och BUP respektive BVC och BUP med anledning av dessa riktlinjer löses i första hand mellan parternas linjeorganisationer, genom personlig kontakt eller genom enheternas avvikelsehanteringssystem.

  Uppföljning

  Beställaren kommer att följa tillämpningen av dessa riktlinjer inom ordinarie avtalsuppföljning för både BUP och BMM och BVC.

  Till toppen