Fosterhjärtljud

Auskultation av fosterhjärtljud erbjuds alla inskrivna efter vecka 24+0 enligt basprogrammet. Det kan erbjudas tidigare på indikation.

Bakgrund

Avlyssning av fosterhjärtljud inom mödrahälsovård verifierar att fostret är vid liv men har därutöver inget evidensbaserat kliniskt eller prognostiskt värde. Det finns beprövad erfarenhet att avlyssning av fosterhjärtljud, hos kvinnor som så önskar, kan ge ökad känsla av trygghet och anknytning till det väntade barnet.

Metod

 • Doptone eller Pinard's trätratt, bäst mot fostrets ryggsida
 • Patienten i halvsittande läge
 • Lyssna minst 1 minut
 • Vid flerbörd avlyssnas varje foster separat

Definitioner

 • Normal fosterhjärtrytm/basalfrekvens: 110-160 slag per minut
 • Extraslag: Kan höras som "överhopp" eller oregelbunden rytm
 • Frekventa extraslag/arytmi: Enligt ovan när minst 1 av 10 hjärtslag är oregelbundet
 • Bradykardi: <110 slag per minut under minst 1 minut
 • Takykardi: >160 slag per minut under minst 1 minut

Handläggning

 • Enstaka extraslag: Saknar klinisk betydelse. Information om reduktion av nikotin/koffein. Ny kontroll inom mödrahälsovård inom 2 veckor.
 • Frekventa extraslag/arytmi: Vidare kontakt samma dag med för utredning. Sällan av klinisk betydelse, vid utredning upptäcks enstaka fall med hjärtfel.
 • Bradykardi: AV- block eller fosterhypoxi ska uteslutas. Akut telefonkontakt med förlossningen kring vidare handläggning. Kan vara tillfälligt och utan betydelse.
 • Takykardi: Om takykardin pågår under en normalt aktiv period för fostret kan ytterligare avlyssning ske efter 20-30 minuter. Vid kvarstående takykardi tas kontakt samma dag för utredning.

Patienten hänvisas till Spec-MVC, centrum för fostermedicin alternativt förlossningen efter lokal rutin hos kvinnoklinikerna i Region Stockholm. Slutenvården konsulterar Barnkardiolog vid behov.

Fetala frekventa extraslag/arytmier

Sällan ett hot mot fostret, men vissa arytmier kan leda till hjärtsvikt och IUFD om inte behandling sätts in i tid. De flesta arytmierna diagnostiseras initialt i mödrahälsovården, ibland är det minskade fosterrörelser som leder till diagnos. Oregelbunden hjärtrytm orsakas som regel av extraslag som brukar försvinna spontant före eller kort efter födelse.

För korrekt diagnos av foster med oregelbunden hjärtrytm (frekventa extraslag/komplexa arytmier) krävs undersökare med erfarenhet av fosterarytmier och fosterekokardiografi. Det är sällsynt, men det förekommer, att arytmier beror på medfödda hjärtfel (98-99% har normal hjärtanatomi). Vid undersökningen i slutenvården granskas bland annat hjärtas anatomi, indirekta tecken på hjärtsvikt (hydrops fetalis) och fosterrörelser värderas. Vid frekventa extraslag/arytmier har CTG begränsat värde i diagnostiken.

Fetal takykardi

Takykardi kan vara det första tecknet på en hypoxi som är under utveckling. Förhöjd temperatur och feber hos mamman kan orsaka takykardi hos fostret.

Takykardi kan också förekomma under kortare perioder utan bakomliggande patologi. Vid takykardi med regelbunden rytm används initialt CTG.

Rökning

Rökning ger en direkt effekt på cirkulation och andningsrörelser hos fostret. Rökning ger kortare och fler perioder med låg variabilitet, minskat antal fosterrörelser samt övergående försämring av blodflödet i navelsträngen.

Om innehållet

Utfärdat av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm

Publicerat: 17 juni 2021

Till toppen