Induktion i graviditetsvecka 41

28 mars 2024

Induktion i början av vecka 41 jämfört med vecka 42 kan minska antalet fall av intrauterin fosterdöd (IUFD). Studier har visat att det inte leder till någon ökning av andra betydande medicinska komplikationer som t.ex. fler kejsarsnitt.

Rutinen som nedan presenteras gäller normala graviditeter. Alla former av riskgraviditeter planeras och kontrolleras efter individuell bedömning av specialistläkare i obstetrik och gynekologi på Spec-MVC eller BMM.

Handläggning

  • I samband med basprogramsbesök i vecka 39 eller 40 ska barnmorskan ge muntlig och skriftlig information om för- och nackdelar med induktion respektive exspektans vid 41 graviditetsveckor.
  • Vid besöket bedöms om den gravida tillhör någon prioriterade grupp, det vill säga om riskfaktorer för IUFD föreligger.
   Prioriterade grupper:
   • Vid misstanke om medicinska komplikationer eller avvikande fynd vid undersökning av den gravida eller fostret
   • Ålder ≥ 40 år
   • Förstföderska
   • BMI ≥ 30 kg/m²
   • Född i Afrika söder om Sahara
  • Om den gravida tillhör en prioriterad grupp: Remiss till Spec-MVC på valt förlossningssjukhus för induktion. Använd särskild remissmall i Take Care. De gravida som önskar induktion kommer att kallas direkt till förlossningen. Önskar den gravida en individuell bedömning eller önskar avvakta induktion noteras detta på remissen.
  • Om den gravida inte tillhör en riskgrupp: Remiss till ultraljudsenhet för undersökning i v 41+0.
  • Efter v 41+0 ultraljudet (gravid som inte tillhör en riskgrupp):
   • Om ultraljudet är avvikande hänvisas den gravida (av ultraljudsenheten) till Spec-MVC på valt förlossningssjukhus för ställningstagande till induktion.
   • Om ultraljudet är normalt och den gravida inte vill vänta med induktion: Remiss utfärdas av barnmorskan på BMM till Spec-MVC på valt förlossningssjukhus för individuell planering. Obs! Skriv en konsultationsremiss i TakeCare (mallen är endast till för prioriterad grupp).
   • Om ultraljudet är normalt och den gravida vill vänta med induktion ska kontroll ske på BMM i v 41+ (avlyssning av fosterljud, YP och BT). Den gravida eller barnmorskan på BMM tar kontakt (telefon) med sjukhuset så att induktion kan påbörjas v 41+5 (cirka 2-3 dagar innan).

  Alla remisser ska innehålla information om BP, paritet, BMI och födelseland samt annan relevant medicinsk och/eller obstetrisk anamnes.

  Flödesschema

  Ultraljudskontroll vecka 41+0

  Vid ultraljudsundersökningen i v 41+ görs en storleksbedömning av fostret och mängden fostervatten mäts. Syftet är hitta barn som är tillväxthämmade och/eller graviditeter som har minskad mängd fostervatten (oligohydramnios).

  Vid undersökningen mäts barnets bukmått (abdominell diameter, AD) samt fostervattenmängd (single deepest pocket, SDP). Vid misstänkt tillväxthämning eller stort barn görs en utvidgad undersökning och därefter vid behov en bedömning på Spec-MVC som innefattar ställningstagande till induktion.

  1. Bukmått ≥ 110 mm och < 128 mm och fostervattenmängd ≥ 20 mm är normalt, undersökningen avslutas och fortsatt handläggning sker på BMM eller Spec-MVC enligt ovan.
  2. Vid bukmått < 110 mm och/eller fostervattenmängd < 20 mm utvidgas till fullständig undersökning. Om viktskattning ≤ - 15 % och/eller visar minskad fostervattenmängd hänvisas den gravida till Spec-MVC på valt förlossningssjukhus för fortsatt handläggning.
  3. Vid bukmått ≥ 128 mm görs fullständig viktskattning och den gravida hänvisas till Spec-MVC för individuell handläggning.

  Kontakt ultraljud och induktion

  Mall för remiss

  Referenser

  1. Riktlinje för handläggning i graviditetsvecka 41 (NPO) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.