Tobak under graviditet

Tobaksbruk under graviditet har kända risker både för den gravida och fostret. För alla former av tobak är det viktigt att poängtera att det är en stor vinst att minska och/eller sluta med bruket under graviditeten eftersom riskerna då minskar.

Cigaretter och motsvarande

Gravida som röker har en ökad risk för ektopisk graviditet, missfall, intrauterin tillväxthämning, intrauterin fosterdöd, placentaavlossning och prematurbörd. Rökning i samband med graviditet ökar också risken för plötslig spädbarnsdöd.

Snus

Snus ger högre halt av nikotin i blodet än cigaretter och nikotin passerar fritt över till fostret. Högre nikotinhalt har påvisats i fostervatten, navelven och bröstmjölk än i samtidigt taget maternellt venöst blod.

Kvinnor som snusar löper högre risk att föda prematurt och risken för intrauterin fosterdöd är ökad.

Vattenpipa och E-cigaretter

Få användare av vattenpipa och e-cigaretter är medvetna om vilka ämnen dessa produkter innehåller och hur de påverkar kroppen och graviditeten.

 • Vattenpipa innehåller nikotin, tjära, kolmonoxid, tungmetaller och andra giftiga ämnen. Enligt WHO kan en röksession på en timme motsvara röken från 100 cigaretter.
 • E-cigaretter marknadsförs som en metod för att minska eller sluta röka. Man väljer sina rökvätskor och doserar själv. E-cigaretter finns att köpa utan nikotin, men det finns även andra ämnen i e-cigaretterna. Det finns inga studier om hur e-cigaretter påverkar fostret. E-cigaretter bör därför undvikas under graviditet.

Handläggning

Alla gravida ska tillfrågas om tobaksbruk vid första besöket hos barnmorskan. Fråga gärna om tobaksbruk i familjen också.

För de gravida som brukar tobak:

 • Använd motiverande samtalsmetodik för att motivera till tobaksfrihet.
 • Informera om tobakens negativa effekter på graviditeten.
 • Informera även om passiv rökning.
 • Informera om att nikotinersättningsmedel inte rekommenderas.
 • Journalför tobaksbruk i MHV 1 och MHV 3 under sökordet ”Livsstil”.
 • Informera om ”Sluta -röka-linjen”, 1177:s ”Hjälp att sluta röka” samt eventuella tobaksavvänjare vid närliggande Vårdcentral.
 • Erbjud extrabesök för fortsatta samtal och återkom med fråga om tobaksbruk även senare i graviditeten.
 • Erbjud läkartid om patienten röker > 10 cigaretter eller snusar > 10 portioner per dag för ett fördjupat samtal.
 • Tillväxtultraljud i graviditetsvecka 32 och vecka 36 rekommenderas om patienten röker > 10 cigaretter per dag. Vid rökning av ≤ 10 cigaretter per dag görs en individuell bedömning där hänsyn även tas till andra riskfaktorer för tillväxthämning.

Samarbetspartners/remissinstanser att kontakta/informera om vid behov:

 1. ARG rapport nr 76, 2008. Uppdaterad webbversion 2016. Mödrahälsovård, sexuell och reproduktiv hälsa. SFOG. Kapitlet om Mödrahälsovårdens arbete med levnadsvanor.
 2. Tobak och graviditet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (1177)
 3. Wikström A-K, Stephansson O, Kieler H, Cnattingius S. Snus under graviditet är inget riskfritt alternativ till rökning. Läkartidningen 2011;29–31(108):1430–33.

Om innehållet

Utfärdad av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm

Uppdaterad: 21 februari 2022

Till toppen