Ultraljudsremisser

Ultraljudsremisser från BMM

För KUB, tidigt ultraljud (TUL), Rutinultraljud (RUL) och riktad fosteröversikt, se riktlinje Fosterdiagnostik, information och remittering.

1. Remiss

Alla remisser för ultraljud ska innehålla:

 • Indikation eller orsak till undersökningen så att patienten bokas till undersökare med rätt kompetens
 • BP enligt sista mens eller BP enligt ET vid IVF
 • Paritet
 • Tidigare sectio/PN, tidigare komplicerade graviditeter
 • BMI, för KUB längd och vikt
 • Aktuella läkemedel (särskilt viktigt att ange blodförtunnande medicinering vid invasiv fosterdiagnostik)
 • Annan information av betydelse, t.ex. tolkbehov och aktuellt språk

Förvissa er om att mottagande ultraljudsmottagningen utför den typ av undersökning ni remitterar för. Ring vid behov och kontrollera att rätt adress och telefonnummer till patienten uppges på remissen.

2. Ultraljud före vecka 11+0

Om en klar frågeställning och medicinsk indikation föreligger kan barnmorskan skriva remiss för ultraljudsundersökning före vecka 11+0. Det gäller till exempel:

 • gravida med anamnes på habituell abortbenägenhet (tre eller flera missfall i rad).
 • vid anamnes på extrauterin graviditet. Undersökningen bör ske i graviditetsvecka 6-7 och utföras av gynekolog.
 • vid anamnes på tidigare mola. Undersökningen bör utföras av gynekolog.

Observera att datering vid osäkra mensdata, t.ex. inför KUB, inte är en indikation.

3. Oklar graviditetslängd och ultraljudsanvändning vid sen inskrivning

Vid okänd eller oklar graviditetslängd bör ultraljud ske inom 2 veckor. Mer skyndsamt om graviditeten kliniskt bedöms vara runt graviditetsvecka 20.

 • Om graviditetslängden vid ultraljudet bedöms vara mellan 16+0 och 22+3 (BPD 21-55 mm) görs datering och sedvanligt rutinultraljud vid besöket.
 • Om graviditetslängden vid ultraljudet bedöms vara över 22+3 (BPD > 55 mm) är det inte tillförlitligt för datering. Sista mens (SM) anses som tillräckligt om det är säkra mensdata och det samtidigt stämmer med den kliniska bilden. Ytterligare en remiss skickas i dessa fall för tillväxtkontroll efter 2 till 3 veckor för att avgöra om fostret har en normal tillväxt. Bedömning av fosteranatomi och placenta utförs vid första besöket liksom en ungefärlig bedömning av graviditetslängd.
 • Om det inte är möjligt att utföra rutinultraljud (t.ex. på grund av för kort graviditetslängd) skickas ny remiss från BMM.

Vid säkra mens- och graviditetsdata utan ultraljud där graviditetslängden är passerad för rutinultraljud skickas remiss för ultraljud i graviditetsvecka 32.

4. Ultraljud utfört utomlands

I de fall tillförlitligt rutinultraljud är utfört utomlands och datering finns behöver den gravida i allmänhet inte genomgå motsvarande undersökning (RUL) även i Sverige. Vid osäkerhet rörande eventuellt behov av kompletterande ultraljud eller viktskattning konsulteras läkare på BMM.

5. Arteria uterina screening

Remiss utfärdas av läkare vid anamnes på något av nedanstående:

 • Autoimmun sjukdom som SLE eller APS (antifosfolipidsyndrom)
 • Tidigare svår preeklampsi/HELLP
 • Tidigare tillväxthämning (IUGR)
 • Tidigare intrauterin fosterdöd (IUFD) relaterad till placentapatologi
 • Kronisk hypertoni
 • Diabetes typ 1 eller 2 med kända kärlförändringar
 • Njursjukdom

Undersökningen utförs i graviditetsvecka ≥ 24 . Vid besöket utförs dopplerundersökning av aa uterinae samt tillväxtkontroll. För stöd i handläggning av svaret se förlossningsklinikernas riktlinje a uterina screening.

6. Cervixmätning

Remiss kan utfärdas av läkare vid anamnes på:

 • Tidigare sent missfall (efter vecka 13+0)
 • Tidigare spontan prematurbörd/PPROM (före vecka 34+0)

Remiss kan övervägas vid anamnes på kirurgisk intervention av cervix (t.ex. konisering över 15 mm) eller uterusanomali/bindvävssjukdom. Eftersom evidens för eventuella kontroller och profylaktisk behandling saknas rekommenderas individuell bedömning.

Se även förlossningsklinikernas riktlinje Cervixinsufficiens.

7. Indicerat ultraljud

Remiss för ultraljud vid minskat/avplanat eller ökat SF mått (se riktlinje Symfys-fundusmätning) och även vid behov av viktskattning på annan medicinsk indikation.

Om viktskattningen visar -15 till -21 % kommer ultraljudsmottagningarna att initiera till en ny remiss för viktskattning efter 2 veckor. Länk till förlossningsklinikernas riktlinje
Intrauterin tillväxthämning (IUGR).

Vid misstanke om stort barn (> 21 %) eller polyhydramnios (SDP > 8 cm) begär ultraljudsundersökaren ny remiss vid behov. Om ingen sådan planering är gjord trots avvikande ultraljudssvar bokas läkartid på BMM för fortsatt planering.
Se även förlossningsklinikernas riktlinje Stort barn.

8. Ultraljudskontroll graviditetsvecka 41

Samtliga gravida erbjuds ultraljudskontroll graviditetsvecka 41. Fostrets storlek bedöms och mängden fostervatten kontrolleras. Den gravida hänvisas till Spec-MVC för bedömning och ställningstagande till induktion vid misstänkt stort barn, misstänkt tillväxthämning och/eller nedsatt mängd fostervatten. Se även riktlinje Induktion i graviditetsvecka 41.

Ultraljudskontrollen i graviditetsvecka 41 behövs inte om det är beslutat sedan tidigare att den gravida ska induceras i början på vecka 41 (41+0-41+2), t.ex. vid graviditet efter äggdonation eller äldre förstföderska.

9. Ultraljudsanvändning

Ultraljudsundersökning av fostret/barnet har hitintills inte visat sig skadligt för fostret. Den teoretiska bakgrunden till möjlig inverkan är att ultraljudsenergi kan ge värmeökning i vävnaderna. Vi bör därför fortsatt iaktta försiktighetsprincipen.

 • Ultraljud bör inte användas för att bekräfta tidig normal graviditet om det inte finns särskilda skäl.
 • Ultraljudsundersökning utöver fosterdiagnostik och det som anges i riktlinjer ska endast göras på medicinsk indikation och efter läkarordination.

Ultraljudsundersökning vid graviditet - Strålsäkerhetsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om innehållet

Utfärdad av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm

Uppdaterad: 29 april 2022

Till toppen