Covid-19 - Vaccination

Vaccination av gravida mot covid-19

Gravida rekommenderas att vaccinera sig

 • Vaccinet är säkert att ge till gravida, vilket ett flertal stora studier visar.
 • Vaccination minskar risken för svår covid och för prematur förlossning.
 • Vaccinet passerar inte placenta, men moderns antikroppar passerar placenta och ger ett indirekt skydd till barnet. Överföring av antikroppar sker även via bröstmjölk.
 • Vaccination rekommenderas efter graviditetsvecka 12, även om det inte finns några kända risker med att vaccinera i tidig graviditet. Rekommendationen grundar sig på att man vill undvika att missfall, som är vanligt under den första trimestern, felaktigt sätts i samband med vaccinationen. Behovet av skydd mot covid-19 är också störst i den senare delen av graviditeten.
 • Vaccination till gravida ges med något av de godkända mRNA vaccinerna (Comirnaty från Pfizer/BioNTech eller Spikevax från Moderna). Spikevax ges endast till personer födda före 1992.
 • Vaccination rekommenderas under amningstiden om kvinnan inte är vaccinerad sedan tidigare.
 • Vaccinationerna ska ske enligt sedvanliga rutiner i Stockholm.

Gravida som tillhör en medicinsk riskgrupp

Vaccination är särskilt viktigt för gravida med ökad risk att bli svårt sjuka.

 • Kända riskfaktorer:
  • Graviditet hos kvinnor som är över 35 år
  • Graviditet hos kvinnor med BMI över 30 vid inskrivningen på BMM
  • Graviditet från graviditetsvecka 20 (enligt Socialstyrelsen)
  • Diabetes typ 1 och typ 2 (inte graviditetsdiabetes)
  • Kronisk hjärt-kärlsjukdom, inklusive högt blodtryck (inte graviditetshypertoni)
  • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma
  • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad förmåga att hosta
  • Kronisk lever- eller njursvikt
  • Tillstånd som innebär påverkan på immunförsvar (sjukdom eller behandling)
 • Gravida med riskfaktorer rekommenderas vaccination mot covid-19 efter graviditetsvecka 12. I vissa fall kan det vara aktuellt att få ett tidigt skydd mot covid-19 och då kan vaccinationen ske även före graviditetsvecka 12.

Gravida som ska ta dos 2 eller påfyllnadsdos

 • Dos 2 - Gravida rekommenderas ta dos 2 enligt det planerade dosintervallet för aktuellt vaccin (även om dos 2 inträffar före graviditetsvecka 12).
 • Dos 3 och 4 - Gravida rekommenderas två påfyllnadsdoser. Såväl dos 3 som dos 4 ges med minst fyra månaders intervall från senaste dos.

Vaccination mot covid-19 i relation till andra vaccinationer

 • Inget särskilt intervall krävs mellan covid-19 vaccin och standardvaccin mot säsongsinfluensa. I övrigt rekommenderar Folkhälsomyndigheten minst 7 dagars intervall mellan vaccin mot covid-19 och alla andra vaccinationer (t.ex. vaccin mot kikhosta).

Vaccination och Rh-profylax

 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar minst 7 dagars intervall mellan covid-19 vaccination och anti-D profylax. Det grundar sig enbart på att hålla isär eventuella biverkningar. Någon interaktion är inte att förvänta.

Efter genomgången vaccination

Dokumentation

 • Om den gravida berättar att hon är vaccinerad kan det skrivas in i läkemedelslistan på MHV 2. Det underlättar när uppgiften senare ska föras in i Graviditetsregistret.

Papperslösa

 • Kan hänvisas till vårdcentral eller till vaccinationsmottagning (som har drop-in).

Vårdgivare kan boka tid för vaccination

 • Det finns ett direktnummer till telefonbokningen som hälso- och sjukvårdspersonal kan ringa för att boka vaccination för en patients räkning. Personallinjen har nummer
  08-580 346 82 och öppettiderna är 8–19 alla dagar.

Information till gravida om vaccination mot covid-19 på olika språk

(arabiska, engelska, farsi, somaliska, svenska, tigrinja)

Om innehållet

Utfärdad av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm

Uppdaterad: 1 september 2022

Till toppen