Prehospital triagering av patienter med stroke

Regionalt tillägg till vårdförloppet Stroke och TIA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På larmcentralen (A1)

Hälso- och sjukvårdens åtgärder

Identifiera symtom på stor stroke enligt A2B2: nytillkommen förlamning i ena sidans arm och ben utan förmåga att hålla armen över underlaget i 10 sekunder och benet i 5 sekunder. (Förkortningen A2B2 står för att symtomen motsvarar minst 2 poäng för armpares och 2 poäng för benpares i skalan NIHSS.)

Patienten får kontakt med larmcentralen (A1)

Prioritera transport och prehospital vård (B–C)

Hälso- och sjukvårdens åtgärder Om patienten har symtom på stor stroke

Direkttriagera patienter med symtom på stor stroke till Karolinska universitetssjukhuset i Solna, om du bedömer att det är lämpligt. Det slutliga beslutet om direkttriagering tas av regional strokebakjour i samråd med ambulanspersonalen.

Beslut om ambulanstransport (B)

Direkttriagering

1. Etablera en jourlinje

Ambulanspersonalen ringer den regionala strokebakjouren på Karolinska för att etablera en jourlinje, så att ni tillsammans kan utföra en direkttriagering. Använd mallen för rapportering och mottagande av information.

2. Bedöm patientens symtom

Under telefonsamtalet bedömer ni om det finns kliniska tecken på stor stroke och om patienten kan nå trombektomi inom cirka 6 timmar efter symtomdebut. Bedöm också patientens ADL-situation och komorbiditet före insjuknandet.

3. Transportera patienten

Ambulanspersonalen transporterar patienter direkt till Karolinska om

  • det kan ske med mindre än 30 minuters fördröjning jämfört med den beräknade ankomsten till närmaste akutsjukhus
  • patienten har mycket svåra symtom eller kontraindikationer mot trombolysbehandling (till exempel oklar insjuknandetid eller behandling med antikoagulantia) – även om fördröjningen blir längre än 30 minuter.

Transportera annars patienten till närmaste akutsjukhus.

4. Informera om vilket sjukhus patienten förs till

Ambulanspersonalen informerar patienterna om vilket sjukhus de förs till och frågar om de accepterar detta. Om patienten säger nej måste hen informeras om möjliga konsekvenser, vilket följer av patientlagen.

Patienter som inte direkttriageras

Det finns patienter som i vissa fall inte direkttriageras. Det gäller till exempel patienter med

  • hög biologisk ålder
  • svår multisjukdom
  • framskriden demenssjukdom
  • kort förväntad överlevnad.

Dessa patienter ska i stället transporteras till närmaste akutsjukhus för bedömning.

Om läkaren på akutsjukhuset konstaterar att patienten har en stor artärocklusion och en möjlig indikation för trombektomi, ska patienten sekundärtransporteras akut till Karolinska. Där tar strokeläkaren ställning till om ingreppet behövs i samråd med den regionala strokebakjouren.

Översikt – planerad handläggning av strokepatienter

BILD

Till toppen