Basutredning

Syfte

Basutredning inom vuxenpsykiatrin i Region Stockholm är en standardiserad basal utredning som ska utgöra underlag för diagnostik och vårdplanering. Syftet är att säkerställa en hög kvalitet för patienterna, möjliggöra systematisk uppföljning av vårdinsatser och behandlingsresultat samt underlätta öppna jämförelser.

OBS! Basutredningen är bara tillgänglig för SLSO:s verksamheter samt privata vårdgivare med Region Stockholm avtal.

Målgrupp

Patienter där vårdgivare preliminärt bedömer att vårdbehov föreligger bör genomgå en Basutredning. Utredningen bör vara genomförd senast under det tredje besöket. Basutredning ska även utföras/påbörjas inom sluten vård när de har den första kontakten med patienten.

Utförare

Utförare ska ha adekvat utbildning i Basutredning och de instrument som ingår. Respektive verksamhet beslutar vilka som ska utföra Basutredning och planerar för deras utbildning.

Basutredningens obligatoriska delar

Patientens självskattningar

Bedömarskattning

Standardiserad diagnostisk intervju

  • M.I.N.I. alternativt SCID-I.

    M.I.N.I. är en kortfattad standardiserad diagnostisk intervju med syftet att fastställa "de viktigaste" psykiatriska störningarna i enlighet med DSM-5.

    SCID-I är en standardiserad intervju för diagnostik enligt DSM-IV, axel I

Anamnesupptagning

  • Den psykiatriska anamnesen är grunden i Basutredningen. Till stöd för anamnesupptagning finns ett standardiserat intervjustöd/checklista Pdf, 79.7 kB. som bör användas alternativt utvecklas för att motsvara verksamhetens egna behov.