Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT

Lag om psykiatrisk tvångsvård, LPT (1991:1128) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Från den 1 mars 2023 gäller nya föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård Pdf, 288.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Med stöd av LPT kan enskilda individer omhändertas för vård och behandling mot sin vilja. Psykiatrisk tvångsvård är därmed en av tämligen få situationer då de grundlagsskyddade mänskliga fri- och rättigheterna till viss del är begränsade.

LPT ska tillämpas på ett sätt som tillgodoser grundläggande krav på rättssäkerhet och allt tvång ska utövas med största möjliga skonsamhet och hänsyn till den enskilde.

Hälso- och sjukvårdslagens (HSL) grundläggande principer gäller vid tvångsvård på samma sätt som vid all annan vård även om LPT på vissa punkter medger avsteg. Det främsta syftet med vård och åtgärder enligt LPT är att få den enskilde att medverka frivilligt i vården men även skyddsaspekten av såväl den enskilde som samhället i övrigt vägs in.

Tre förutsättningar

Tre förutsättninar ska vara uppfyllda:

 • Patienten lider av en allvarlig psykisk störning
 • Patientens behov av psykiatrisk vård inte kan tillgodoses på annat sätt än genom sluten vård
 • Patienten motsätter sig vården eller saknar förmåga till grundat ställningstagande

Vid konvertering från vård enligt HSL till vård enligt LPT tillkommer

Vid konvertering från vård enligt HSLS Länk till annan webbplats. till vård enligt LPT Länk till annan webbplats. tillkommer

 • Att patienten kan befaras allvarligt skada sig själv eller någon annan
 • I akuta situationer är det främst LPT §§ 3-6, 11-12, 16-19, 25, 26a, 30, 41, 47, och 48 som är aktuella:
 • 4§ Vårdintyg, ange vem som skrivit. Ange även eventuellt omhändertagandebeslut
 • 6 § Kvarhållningsbeslut
 • 6 § Visitering
 • 6a § Avskiljning, bältesläggning eller tvångsmedicinering innan intagningsbeslut
 • 6b § Intagningsbeslut, eller ej intagningsbeslut
 • Vid intagningsbeslut skal även information enligt 30 (stödperson) och 48 (information) §§ ges till patienten och signeras
 • 11 § Konvertering. Vårdintyg respektive beslut
 • 17 § Tvångsbehandling, t ex medicinering
 • 18 § Områdesbegränsning
 • 19 § Fastspänning (bältesläggning)
 • 19a § Fastspänning (bältesläggning), gällande patient under 18 år
 • 20 § Avskiljning
 • 20a § Avskiljning, gällande patient under 18 år
 • 25 § Permission
 • 26a § Återintagningsbeslut från öppen till sluten psykiatrisk tvångsvård
 • 41 § Överflyttning av LPT vård från en klinik till en annan
 • 47 § Bistånd av polis, polishandräckning (Leg läkare innan intagningsbeslut; då patienten är intagen enligt LPT, t ex ej återkommit efter permission)
 • 48 § Patientens rättigheter

Beslut enligt LPT ska dokumenteras och signeras i Beslutsjournalen i TC

Vårdintyg

Vårdintyg. Pdf, 472.5 kB. får endast utfärdas av legitimerad läkare och i omedelbar anslutning till personlig undersökning. Handräckningsbegäran för bistånd av polis i sammanhanget, får endast utfärdas av läkare i allmän tjänst, eller av läkare som enligt avtal med landstinget har till uppgift att utföra undersökningar för vårdintyg.

Om en patient som lider av en allvarlig psykisk sjukdom inte medverkar till att bli undersökt kan han/hon omhändertas för undersökning. Det är då polis som utför omhändertagandet (47:1 §) efter beslut av läkare i allmän tjänst enligt 4 § andra stycket.

Till toppen