Bilaga 1 - Förslag på rutiner

Förslag på rutiner

 • En inledande text med kort information om våld i nära relationer, våldets konsekvenser för hälsan och hälso- och sjukvårdens ansvar. Kopiera gärna delar till inledningen från detta vårdprogram.
 • Namn på ansvarig för dokumentet anges samt giltighetstid.
 • Beroende på vårdverksamhet/vårdområde kan rutinen innehålla information om:
  • När frågor om våld ska ställas.
  • Vem/vilka som eventuellt ställer frågor om våld.
  • Förslag på hur frågor om våld kan formuleras (förslag finns i detta vårdprogram).
  • Om det i verksamheten finns ett särskilt rum/plats där man kan prata enskilt med
   patienten.
 • Information om handläggning i en akut situation/icke-akut situation. Nedanstående delar kan vara aktuella att ta med i en rutin:
  • Kontaktuppgifter till auktoriserad tolk. Påminn om att anhöriga inte ska tolka med tanke på det eventuella rättsintygets juridiska giltighet och den våldsutsattas säkerhet.
  • Aktuella kontaktlistor till socialtjänsten i kommun/stadsdel. I flertalet kommuner/stadsdelar finns särskilda handläggare med ansvar för arbetet med våld i nära relationer. Kontaktuppgifter till socialjour som tar vid efter kontorstid och på helger.
  • Aktuella kontaktuppgifter till polis.
  • Aktuella och för vårdverksamheten relevanta kontaktuppgifter till ideella aktörer som exempelvis kvinnojourer i området/kommunen.
  • En redogörelse för beskrivning och fotografering av skador. Använd gärna en kroppsmall.
  • En beskrivning av vad en orosanmälan till socialtjänsten ska innehålla, vilken blankett som ska användas och var denna finns, vem eller vilka inom vårdverksamheten som skriver under orosanmälan utöver den vårdpersonal som fattat misstanke om oro, samt hur och vart anmälan ska skickas och hur dokumentation ska ske.
  • En beskrivning av dokumentation i patientjournal (för mer information se under
   dokumentation i detta vårdprogram).
  • Registrering av KVÅ-kod GD008 för uppföljning av hur många orosanmälningar som görs i verksamheten. Vid osäkerhet kontaktas verksamhetens support ellerhelpdesk för mer information om hur den lokala rutinen bör se ut.
  • En redogörelse för möjlighet till inläggning på avdelning (vid sjukhusbesök) och
   information om att medföljande barn vid behov bör ges möjlighet till övernattning
   tillsammans med den våldsutsatta patienten.
  • Information om hur uppföljning av patienten ska ske. Finns behov och möjlighet till
   kurator/psykologkontakt i verksamheten eller hos närliggande vårdverksamhet ange i rutinen hur kontakt/remiss dit kan ske.
  • Beskrivning av en riskbedömning (förslag på frågor finns i detta vårdprogram).
  • Vilken information som ska lämnas till patienten för fortsatt stöd.
Till toppen