Bilaga 2 - Checklista för skriftlig rutin

Checklista för skriftlig rutin i arbetet med våld i nära relationer

Förberedelser

 • Arbetsplatsens chef har huvudansvaret för att ge mandat till framtagande av en lokal, skriftlig rutin
 • Utse personer till en arbetsgrupp med en representant från varje yrkeskategori
 • Utse sammankallande person
 • Avsätt tid på ostörd plats för att träffas
 • Gör en tidsplanering för arbetet och implementeringen av rutinen
 • Chefen bör göra arbetsgruppen och dess uppdrag känt på arbetsplatsen

Vad en lokal, skriftlig rutin bör innehålla

 • Inledande text med syfte och mål (sidhuvud)
 • Namn, ansvarig för dokumentet, giltighetstid (sidfot)
 • Ett gott bemötande
 • Vem som ska ställa frågan om våld till patienten
 • Vilka patienter som ska tillfrågas
 • När patienten ska få frågan
 • Hur frågan ska ställas
 • Hur personal ska agera om patienten svarar nej
 • Hur personal ska agera om patienten är akut skadad
 • Hur personal ska agera vid kännedom om våld tidigare i livet eller under lång tid
 • Hur personal ska agera då patienten har minderåriga barn
 • Hur personal beaktar patientens eventuella behov av skydd
 • Vilken information som ska erbjudas patienten
 • Om och vart patienten kan hänvisas
 • Hur uppföljning av besöket kan ske
 • Aktuella kontaktuppgifter till socialtjänst, polis, frivilligorganisationer, kvinnofridslinjen mm.

Arbetsgång

 • Bestäm om bifogad mall kan användas, leta efter ny eller ta fram en egen
 • Gå igenom förslagen till innehåll under punkt två. Bestäm om något ska läggas till eller tas ifrån. Är arbetsgruppen överens i sakfrågorna? Kom till gemensamt beslut. Beakta intern samverkan
 • Tänk på att ni kan använda mejl som en kommunikationsväg för att granska och lämna synpunkter under arbetets gång. Det är mer tidsbesparande än att träffas ofta
 • När ni har tagit fram ett förslag till lokal, skriftlig rutin. Börja med att återkoppla och förankra den hos den chef som gett er uppdraget att ta fram den.

Implementering och uppföljning

 • Presentera rutinen för hela arbetsgruppen
 • Be om förslag och synpunkter
 • Bestäm var och hur den lokala, skriftliga rutinen bli tillgänglig för alla på arbetsplatsen. Informera om det
 • Bestäm tid för uppföljning och utvärdering av rutinen om sex månader till ett år
 • Uppmana alla att söka till de utbildningar som erbjuds eller överväg utbildning på arbetsplatsen. Den kan hållas av er själva eller med hjälp från Kunskapscentrum om våld i nära relationer
 • Gör en gemensam utvärdering och revidering på bestämd tidpunkt.
Till toppen