Hälso- och sjukvårdslagen

Hälso- och sjukvårdslagen

Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) Länk till annan webbplats.

Grundtanken med all vård är att den sker i nära samverkan mellan vården, behandlaren och patienten, och att det är patientens (och/eller förälderns/vårdnadshavarens) önskan som ligger till grund för den vård som ges. Detta formuleras i Hälso- och sjukvårdslagen, § 2:

"Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården."

Vården ska (§2a) bygga på "respekt för patientens medbestämmande och integritet". Vidare ska vården "så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten".

I undantagsfall sker vården mot patientens vilja, oberoende av samtycke. Detta sker bland annat i de situationer som regleras av Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

I HSL stadgas också (§2f) att sjukvården är skyldig att samverka med andra samhällsorgan beträffande "barn som far illa eller riskerar att fara illa".

Brödtext