Ospecifik uretrit/cervicit samt prostatit

September 2022

Ospecifik uretrit/cervicit är en inflammation i uretra och/eller cervix där man inte lyckats isolera något orsakande agens eller bestämma någon annan bakomliggande orsak.

Innan klamydia kunde diagnostiseras delades uretrit-/cervicitfallen upp i gonorroisk respektive icke gonorroisk uretrit (non gonococcal urethritis, NGU)/cervicit, då dessa behandlades på olika sätt. När det blev möjligt att bestämma klamydia såg man att endast knappt hälften av NGU fallen orsakades av klamydia. Övriga som var odlingsnegativa benämndes ospecifik (ospecificerad) uretrit/cervicit.

Under senare år har studier visat att den relativt sett nyupptäckta bakterien Mycoplasma genitalium kan orsaka uretrit/cervicit och också smitta vid sexuella kontakter. Även vid avsaknad av positivt mikrobiologiskt fynd anses ospecifik uretrit/cervicit vara sexuellt överförd i första hand.

Troligen finns även andra mikroorganismer, ännu okända, som överförs sexuellt och framkallar uretrit- eller cervicitsymtom. Andra mykoplasma-arter (ex Ureaplasma urealyticum) har föreslagits som patologiska agens men deras roll som sexuellt överförda sjukdomsframkallare är oklar. Därför tas inte rutinmässigt prov på dessa bakterier. Det är inte heller meningsfullt att ta en oriktad allmän odling på genitala sekret då resultatet oftast avspeglar normalfloran.

Diagnosen uretrit/cervicit ställs, förutom av symtomatologin med dysuri och genital flytning, genom mikroskopisk undersökning av direktutstryk från uretra, cervix och våtutstryk från vagina.

Män

Hos yngre män med uretritsymtom och/eller uretrittecken vid mikroskopi ska alltid sexuellt överförbar infektion misstänkas i första hand. Vid uretritdiagnostik används ett metylenblåfärgat utstryk från uretra för mikroskopisk undersökning. Mer än 4 neutrofila leukocyter per synfält i 1000 gångers förstoring tyder på bakteriell infektion. Några andra agens som överförs sexuellt kan orsaka övergående eller kroniska uretritsymtom, bland annat trichomonas, candida, herpes och papillomavirus.

Urinvägsinfektion (blåskatarr) hos yngre män är ovanligt och ska föranleda utredning av eventuella bakomliggande obstruktiva orsaker (prostatahypertrofi, missbildning).

Om behandling med bredspektrumantibiotika sätts in för en uretrit eller epididymit bör även fast partner undersökas och eventuellt behandlas samtidigt. Sexuell avhållsamhet rekommenderas tills båda är färdigbehandlade.

Kvinnor

Uretritdiagnos ställs på samma sätt som hos män. Vid cervicitdiagnostik används ett metylenblåfärgat utstryk från cervix och ett wet smear från vaginalsekret för mikroskopisk undersökning. Mer än 30 neutrofila leukocyter per synfält i 1 000 gångers förstoring i cervixutstryk kan tyda på bakteriell infektion, men kan även ses vid kolpit, hos spiralbärare och premenstruellt. I wet smear kan fler leukocyter än epitelceller tyda på infektion men även förekomma normalt, antalet varierar med menstruationscykeln. Se även diskussion under Vaginos/vaginit

Om bredspektrumantibiotika mot misstänkt bakteriell infektion ges, så bör undersökning och eventuell behandling av fast partner göras enligt ovan.

Behandling av mikrobiologiskt negativ uretrit/cervicit

Behandlas som klamydiainfektion. Fast partner bör undersökas och behandlas. Glöm inte bort provtagning för M.genitalium.

Kvarstående uretrit eller cervicit efter behandling

Fortsatta uretrit-/cervicitsymtom får bedömas individuellt. Ta reda på behandlingscompliance och möjlighet till eventuell re-infektion. Om patienten behandlats för en positiv klamydia kan tecken till diskret uretrit kvarstå ett par veckor efter behandlingen. Ta gärna kontrollprov på klamydia och prov för M. genitalium. Om fortsatta symtom eller oklarheter remiss till venereologmottagning. Kvinnor med kvarstående cervicit bör remitteras till gynekolog.