Ordlista

Amningshjälpen

www.amningshjalpen.se Länk till annan webbplats.

Akupunktur

Akupunktur är en behandling med nålar på speciella punkter på kroppen. Akupunktur anses ha avslappande, smärtstillande och antiinflammatorisk effekt, som man tror kan bero på frisättning av bland annat endorfin och kortisol. I en randomiserad studie undersöktes effekten av akupunktur vid bröstinflammation. Resultatet visade att mödrarnas symptom lindrades mer effektivt med akupunktur än utan, men sjukdomstiden förkortades inte [1].

Amningscentrum

Resurscentrum för personal där utbildning, handledning, vårdutveckling och kvalitetsarbete bedrivs.

Amningsmottagning

Klinisk specialistmottagning som tar emot mammor med komplicerade amnings- och bröstproblem från vårdnivå 2–3, se nedan.

AMSAK

Amningssakkunniga i Stockholms län, se vidare förord.

BFHI

Baby Friendly Hospital Initiative, i Sverige kallat Amningsvänligt sjukhus.

Cottermans handgrepp

Cottermans- handgrepp

När bröstet är spänt pga mjölkstas och barnet har svårt att få ett stort tag om bröstet kan Cottermans handgrepp användas. Tryck försiktigt med fingertopparna jämt placerade på vårtgården, in mot bröstet precis före amning så att vårtgården blir mindre spänd/svullen, se även

Delvis amning

Amning tillsammans med annan föda, formula och/eller smakportioner/mat.

Frenotomi

Barnet tungband klipps.

Handmjölkning

Se handmjölkning på www.1177.se Länk till annan webbplats.

Helamning*

Enbart bröstmjölk inklusive D-droppar och eventuella mediciner (*definition sedan 2004, dessförinnan inkluderades även smakportioner i begreppet helamning i svensk statistik).

Hud-mot-hud

När barnet är i direkt kontakt med stor yta av sin hud mot stor yta av vanligen en förälders hud, vilket har många fysiologiska och psykologiska effekter för barnet och föräldrarna [2].

IBCLC

International Board Certified Lactation Consultant

Idiopatisk smärta

Smärta utan känd orsak

Komplicerad amning

Amning upplevs som komplicerad av kvinnan eller på grund av faktorer hos kvinnan eller barn uppstår komplikationer som kräver specialistkunskap för att komma tillrätta med.

Kolostrum (råmjölk)

Kolostrum även kallad råmjölk är den första mjölken som bildas. Detta sker redan under graviditeten. Råmjölken är oftast en liten mängd som ökar dag för dag och successivt späds ut med med den mogna mjölken under ca 3 veckor. Kolostrum är extra specifikt anpassat för det nyfödda barnet de första dygnen.

Laktogenes

  • Laktogenes I: Börjar redan under graviditet då det sker en ytterligare tillväxt och mognad av mjölkkörtlarna under påverkan av graviditets-hormonerna och råmjölken börjar bildas.
  • Laktogenes II: Börjar efter förlossningen. När placenta lämnat livmodern sjunker östrogen och progesteronhalterna hastigt och mjölkproduktionshormonet prolaktin stiger i samspel med insulin och cortisol. Det ger förutsättning för mjölkkörtlarna att börja producera mera mjölk. När det nyfödda barnet ammar ofta stimulerar amningen till fortsatt hög mjölk- produktion i ett samspel mellan mjölkproducerande hormonet Prolaktin och mjölkutdrivningshormonet Oxytocin.
  • Lactogenes III: Stadiet när den mogna mjölkproduktionen är fullt igång [3].

Mjölkretention

Alveolerna/mjölkkörtlarna är överfyllda och muskellagren kan ha svårt att dra ihop sig.

Okomplicerad amning

En av mamman upplevd fungerande amning utan komplikation.

Oxytocin

Oxytocin är ett hormon som påverkar utdrivningsreflexen. Oxytocinet ger lugn och välbefinnande om man ökar det endogena oxytocinet med hjälp av beröring, hud-mot-hud kontakt mellan mor och barn och lätt massage [2–5].

Oxytocinspray

En nässpray som innehåller kemiskt oxytocin. Används sällan idag då dess effekt ifrågasätts. Rekommenderas inte vid bröstkomplikationer. Istället är det bra att uppmuntra mamman till att få igång sitt eget oxytocin med förslagsvis hud-mot- hudkontakt, beröring, avslappning eller det mamman blir lugn av och tycker om. Sprayen kan ha en möjlig effekt vid mjölkretention. Erfarenheter visar att det kan ha en möjlig placeboeffekt.

Smärtkaraktär

Smärtans karaktär kan beskrivas som, intervallsmärta, (helt smärtfri mellan episoderna) molande, brännande, svidande, värk, krampande etc.

Smärtskattning/ VAS

Vanligaste smärtskattningsskalan är Visuell Analog Skala (VAS) om den används korrekt genom att visa en VAS-sticka för patienten, blir värdet tillförlitligt. Vanligtvis används en Numeriskskala (NRS). Vårdgivaren frågar patienten hur ont hon har och då ska hon ange en siffra mellan 1–10, (0 = ingen smärta och 10 = värsta tänkbara smärta).
Det är viktigt att inom samma vårdenhet att samma smärtskattingsinstrument används av samtlig personal för att det ska vara tillförlitligt. Skalan kan användas före amning, under eller efter amning som utgångspunkt för individuellt stöd.

VAS kan användas för att mäta sugintensitet, upplevelse av amningen och smärtupplevelse hos mamman. Mamman kan då uppge innan och efter vårdåtgärder om smärtan är hanterbar eller inte. Smärta kan vara ett tecken på en begynnande bröstkomplikation.

Tillmatning

Tillmatning betyder att barnet får något mer utöver amning. Det kan vara urmjölkad bröstmjölk eller formula.

WHA

Worlds Health Assamble

WHO

World Health Organisation

Vårdkedjan

Består av mödrahälsovård, förlossnings- och eftervård, återbesöksmottagning, barnsjukvård, barnhälsovård, Amningsmottagning och gynekologisk vård.

Vårdnivåer

För att ge patienten vård på rätt nivå delas vårdkedjan i olika ansvarsområden det vill säga vårdnivåer.