Strategier, riktlinjer och regelsystem i Sverige

Ingress

De tio stegen i ”Amningsvänlig vårdkedja”- Baby Friendly Hospitals Initiativ, BFHI, (WHO/UNICEF, 1990) [1-3]

Innocentideklarationen - Om att skydda, stödja och främja amning - ett gemensamt uttalande från WHO och Unicef [4]

Amningsstrategi för personal i vårdkedjan, Stockholms läns landsting [5]

FN: s barnkonvention artikel 9.4, 17 och 24 [6]

Socialstyrelsens föreskrift om amning, SOSFS 2008:33 [7]

SOSFS 2008:33 tar upp att information kring amning och modersmjölkersättning ska vara entydig och objektiv och utgår från den enskilda familjens behov. Den beskriver även vilken information som ska ges när modersmjölkersättning ska ges.

Patientlag, SFS 2014:821 [8]

Patientlagen, SKL [9]

Socialstyrelsens, Livsmedelsverkets och Socialdepartementets rekommendationer om enbart amning i 6 månader [10]

EU Project on Promotion of Breastfeeding in Europe. Protection promotion and support of breastfeeding in Europe: a blueprint for action [11]

WHO-KODEN, WHO antog 1981 ”Internationella koden för marknadsföring av bröstmjölksersättningar” [12] som skulle vara normbildande för både industri- och utvecklingsländer. Sverige har ratificerat den och den gäller än idag. WHO- koden innehåller bland annat regler för hur livsmedelsföretagen och personal inom hälso-och sjukvård bör förhålla sig till reklam avseende modersmjölksersättning. Idag har vi flera lagar i Sverige som inkluderar olika delar av WHO-koden. Den föreskrift som är viktig för personal inom hälso- och sjukvården att känna till är SOSFS 2008:33 om information som avser uppfödning genom amning eller med modersmjölkersättning [7].

Nationella Amningskommittén, Livsmedelsverket leder en samordningsgrupp för amningsfrågor med företrädare för Socialstyrelsen, Konsumentverket och Statens folkhälsomyndighet. Gruppens uppgift är att samordna det nationella arbetet och att ge alla föräldrar information om det aktuella, vetenskapligt grundade kunskapsläget om amning. På livsmedelsverkets hemsida finns information om Amningskommittén [13].

 1. Protecting, promoting and supporting breast-feeding: the special role of maternity Geneva: World Health Organization (WHO), UNICEF; 1989. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/39679/1/9241561300.pdf?ua=1&ua=1 Länk till annan webbplats.
 2. Ten Steps to Successful Breastfeeding - Baby Friendly Hospitals Initiativ (BFHI). The Mother and Child Health and Education Trust; .http://www.tensteps.org/ Länk till annan webbplats.
 3. Tio steg som främjar amning: baserat på WHO:s Ten steps to successful breastfeeding. Stockholm: Socialstyrelsen; 2014. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2021-10-7596.pdf
 4. Innocenti Declaration on the Protection, Promotion and Support of Florence, Italy: WHO/UNICEF; 1990.http://www.who.int/about/agenda/health_development/events/innocenti_declaration_1990.pdf. Länk till annan webbplats.
 5. Amningsstrategi för personal i vårdkedjan. Stockholm:
 6. Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. Stockholm: UNICEF Sverige;https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/barnkonventionen Länk till annan webbplats.
 7. SOSFS 2008:33. Information som avser uppfödning genom amning eller med modersmjölksersättning. Stockholm: Socialstyrelsen. http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2008/2008-10-33 Länk till annan webbplats.
 8. SFS 2014:821. Patientlag. Stockholm: Socialdepartementet. https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientlag- 2014821_sfs-2014-821 Länk till annan webbplats.
 9. Patientlagen ska stärka patientens ställning. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL); 2015 http://skl.se/halsasjukvard/patientinflytande/patientlagen.2083.html Länk till annan webbplats.
 10. Bra mat för barn 0-5 år - handledning för barnhälsovården. Uppsala: Livsmedelsverket; 2015 https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/publikationer/handbocker-och-verktyg/bra-mat-for-barn-0-5-ar-handledning Länk till annan webbplats.
 11. EU Project on Promotion of Breastfeeding in Europe. Protection, promotion and support of breastfeeding in Europe: a blueprint for action. Luxembourg: European Commission, Directorate Public Health and Risk Assessment; 2004. http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2002/promotion/fp_promotion_2002_frep_18_en. pdf Länk till annan webbplats.
 12. International code of marketing of breast-milk Geneva: World Health Organization (WHO); 1981.
 13. Nationell samordning av spädbarnsnutrition och Uppsala: Livsmedelsverket; 2015 http://www.livsmedelsverket.se/om-oss/samarbeten/nationella-amningskommitten Länk till annan webbplats.

Om innehållet

Publicerad: 27 August 2016

Författare: Cecilia Brolinger Barnsjuksköterska, Barnmorska, IBCLC*, Capio BVC Hammarbyhöjden, Wiveka Estberger Barnmorska, IBCLC* Södersjukhuset AB,
Elisabet Granberg Barnmorska, IBCLC* Danderyds Sjukhus AB, Anna Gustafsson Barnmorska, IBCLC*, doktorand, Karolinska Universitetssjukhuset, Gunilla Holland Barnmorska spec. amning, IBCLC*, Södersjukhuset AB, Elisabeth Hjärtmyr Barnmorska, Barnsjuksköterska spec. amning, BB-Sophia, Kerstin Lindahl Barnmorska spec.amning, IBCLC*, Danderyds Sjukhus AB, Kristin Svensson Universitetsbarnmorska spec. amning, dr med vet, Karolinska Universitetssjukhuset, Virpi Saastamoinen Barnmorska Karolinska Universitetssjukhuset, Annette Säll Everö Barnmorska, IBCLC* Södertäljesjukhus,
Ann Tiits Barnmorska, IBCLC* MamaMia MVC, Söder, Sofia Zwedberg Barnmorska spec amning, klinisk adjunkt dr fil, Karolinska Universitetssjukhuset , Anna Österberg Barnsjuksköterska, Distriktssköterska, IBCLC*Norrtälje BVC

*International Board Certified Lactation Consultant

Granskad av: Medicinska granskare och konsulter till AMSAK
Ylva Vladic Stjernholm, docent och överläkare, Kvinnokliniken Karolinska
Universitetssjukhuset, Solna.Maria Karlsson, med. dr, överläkare, Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.Annika Asplund, apotekare, Läkemedelsinformationscentralen.