LPT (lag om psykiatrisk tvångsvård)

Bakgrund

För att psykiatrisk tvångsvård ska komma ifråga måste tre förutsättningar vara uppfyllda.

Tvångsvård får enligt 3§ LPT endast ges om patienten:

  1. Lider av en allvarlig psykisk störning,
  2. På grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom att patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för heldygnsvård, och
  3. Motsätter sig sådan vård som sägs i 2 eller till följd av sitt psykiska tillstånd uppenbarligen saknar förmåga att ta ställning i frågan.

Hänsyn ska också tas till om patienten är farlig för andras hälsa eller personliga säkerhet.

Till allvarlig psykiskt störning räknas psykotiska tillstånd av alla kategorier. Däremot räknas inte missbruk som psykisk störning. Tvångsåtgärder får vidtas innan intagningsbeslut är fattat om det är oundgängligen nödvändigt. Depåinjektioner av antipsykotiska medel ska inte ges i sådan situation.

Tillstånd som orsakas av somatiskt utlösta mentala störningar eller demens ingår.

Vårdintyget

Vårdintyget kan utfärdas av läkare med svensk legitimation eller läkare som har Socialstyrelsens dispens att utfärda vårdintyg. Vårdintyget får inte vara äldre än fyra dagar. Det måste vara rätt ifyllt, daterat och underskrivet.

Blanketten, SoSB 42023, finns på www.socialstyrelsen.se Länk till annan webbplats..

Läkare utan specialistkompetens i psykiatri eller rättspsykiatri utfärdar vårdintyget enligt 4§. Tvångsvård är ett undantag från huvudregeln att vård bygger på frivillighet.

Polishandräckning – personligt skydd

Kan begäras av läkare som är offentliganställd eller har landstingsavtal. Biträde av polismyndighet begärs för läkarens personliga skydd när undersökningen ska genomgöras. Polishandräckning för personligt skydd gäller också vid hembesök. Läkare på mottagande klinik kan också begära handräckning för överflyttning.

Kvarhållning och intagning enligt LPT

När patienten kommer till psykiatrisk klinik, noteras tiden och läkaren fattar beslut om kvarhållning.

Själva beslutet om intagning enligt LPT ska sedan ske inom 24 timmar från det att patienten anlände till sjukvårdsinrättningen.

Till toppen