Anafylaxi

Definition

Akut, svår, oftast snabbt insättande och potentiellt livshotande systemisk överkänslighetsreaktion från flera organsystem. Reaktionen inkluderar alltid respiratorisk och/eller kardiovaskulär påverkan samt allmänna symtom. Man ser vanligen även symtom från huden, slemhinnorna, magtarmkanalen, och CNS.

Symtom vid anafylaxi

Diagnos­kod

Hud

Ögon och
näsa

Mun och mage/tarm

Luftvägar

Hjärta/
kärl

Allmänna symtom

Överkäns-lighets-/
allergi­reaktion
Ej anafylaxi

Klåda

Flush Urtikaria Angioödem

Konjunktivit med klåda och rodnad


Rinit med klåda, nästäppa, rinnsnuva, nysningar

Klåda i mun, läppsvullnad


Svullnads­känsla i mun och svalg


Illamående, lindrig buksmärta, enstaka kräkningTrötthet

Anafylaxi
Grad 1− " −− " −

Ökande buksmärta


Upprepade kräkningar


Diarré

Heshet


Lindrig bronk­obstruktion


Uttalad trötthet


Rastlöshet,

Oro

Anafylaxi
Grad 2− " −− " −− " −

Skällhosta, sväljnings­besvär


Medelsvår bronk­obstruktionSvimnings­känsla


Katastrof­känsla

Anafylaxi
Grad 3− " −− " −

Urin- och/eller fecesavgång

Hypoxi, cyanos

Svår bronk-obstruktion

Andnings-stopp

Hypotoni

Bradykardi


Arytmi

Hjärtstopp

Förvirring


Medvets-löshet

Klinisk bild och svårighetsgradering

Bedöm graden av anafylaxi (1-3) enligt tabellen ovan. Graden bestäms från det organsystem som har den högsta nivån och ska alltid inkludera respiratorisk och/eller kardiovaskulär påverkan.

Vaccinutlöst anafylaxi debuterar vanligen 1-5 min efter injektionen. ”Svimning” direkt efter vaccinationen är inte anafylaxi. Kontrollera Tryptas om möjligt. Behandling, se nedan.

Utredning

Blodprov: P-Tryptas tas inom 3 tim samt efter 1-3 dygn.
Tryptas frisätts från mastcellerna både vid allergisk och icke-allergisk anafylaxi. Ett negativt P-Tryptas utesluter inte diagnosen anafylaxi. Tryptas bör också tas för att utesluta systemisk mastocytos, som i sällsynta fall orsakar återkommande oförklarliga anafylaxier.

Behandling

Prehospitalt

Vid anafylaxi ges behandling enligt punkt 1-3 nedan. Om personen tidigare reagerat med anafylaxi (t ex efter getingstick) kan akut adrenalininjektion ges ”profylaktiskt” vid förnyad exposition.

 1. Injektion med adrenalinpenna (0,3-0,5 mg) im mitt på lårets utsida. Kan upprepas med 5-10 minuters mellanrum.
 2. Inhalation salbutamol (Ventoline) eller annan egen bronkvidgande medicin 4-6 doser vid obstruktivitet. Kan upprepas efter 10 minuter.
 3. Tabl Desloratadin 5 mg, 2 st.
 4. Tabl betametason (Betapred) 0,5 mg, 10 st (kan men behöver inte lösas i vatten).
 5. Patienten ska helst ligga ner med höjd fotända. Sittande ställning vid obstruktivitet och illamående. Hastig uppresning av patienten kan leda till livshotande blodtrycksfall..

På sjukhus

  1. Inj Adrenalin 1 mg/ml 0,3-0,5 ml im eller adrenalinpenna 0,3-0,5 mg im mitt på lårets utsida. Kan upprepas med 5-10 minuters mellanrum.
  2. Om hypotension eller medvetslöshet trots upprepad behandling med adrenalin intramuskulärt enligt ovan tillkalla intensivvårdsläkare. Överväg inj utspädd Adrenalin 0,1 mg/ml, 1 ml långsamt iv (2 min) under EKG-övervakning. OBS! Lägre styrka (0,1 mg/ml). Upprepa efter 2 minuter om patienten inte förbättras.
  3. Vid obstruktivitet inhalation salbutamol (Ventoline) 5 mg/ml, 0,5–2,0 ml (2,5–10 mg) i nebulisator alternativt egen inhalator med bronkdilaterare 4-6 doser. Kan upprepas efter 10 minuter.
  4. Höj fotändan, sänk huvudändan. Vid illamående eller astma bekväm ställning.
  5. Ge oxygen minst 5 l/min.
  6. Vid hypotension snabb infusion Ringer-Acetat eller Natriumklorid 9 mg/ml, 1000 ml iv. Eftersträva normalt blodtryck.
  7. Tabl Desloratadin 5 mg, 2 st (obs). Ge inte klemastin (Tavegyl), som ger sedering och risk för blodtrycksfall.
  8. Tabl betametason (Betapred) 0,5 mg, 10 st (kan men behöver inte lösas i vatten). Inj Betapred 4 mg/ml 2 ml iv om patienten inte kan svälja eller kräks.
  9. Res inte patienten upp (risk för dåligt venöst återflöde till hjärtat).
   Graviditet utgör ingen kontraindikation för anafylaxibehandling.

  Observationtid på sjukhus och uppföljning

  • Anafylaxi grad 1 observeras i minst 4 timmar.
  • Anafylaxi grad 2 observeras i minst 8 timmar.
  • Anafylaxi grad 3 observeras i minst 12 timmar.

  Risk för förnyade symtom som kräver ny behandling med adrenalin föreligger under observationstiden och det är därför viktigt att adrenalin finns ordinerat i läkemedelslistan.

  Initiera förskrivning av adrenalinpenna till patienter som har haft anafylaxi (obstruktivitet och/eller kardiovaskulär påverkan). Undantag är läkemedels-utlöst anafylaxi. Utsätt misstänkt läkemedel.

  Välj adrenalinpenna enligt lokal rekommendation (Kloka Listan Länk till annan webbplats.). Instruktionsfilm som visar hur adrenalinpennan ska användas finns på www.emerade.com/se Länk till annan webbplats. eller www.medicininstruktioner.se Länk till annan webbplats..

  Antihistamin, t ex tabl Desloratadin 5 mg, 1-2 x 2 i upp till 5 dagar.

  Överväg behandling med tabl Prednisolon 5 mg, 5 x 1 i upp till 5 dagar (framförallt aktuellt vid svullnad i munhåla/svalg, svår urtikaria eller obstruktiva symtom). Förskriv astmamedicin vid obstruktiva symtom.

  Remiss till allergolog för utredning och uppföljning. Ytterligare information om anafylaxi finns på www.sffa.nu/dokument Länk till annan webbplats..

  ICD-koder: Anafylaxi UNS T78.2 + X59; Anafylaxi av insektstick T78.2 + X23.9; Anafylaxi av läkemedel T88.6 + Y57.9 samt ATC-kod för läkemedlet; Anafylaxi av födoämnen T78.0 + X58. Anafylaktisk chock orsakad läkemedel som givits på rätt sätt T88.6 + Y57.9 samt ATC-kod för läkemedlet; Anafylaktisk chock orsakad av födoämne T78.0 + X58; Anafylaktisk chock, okänd orsak T78.2 + X59.

  Till toppen