Hypertensiv kris med encefalopati eller andra kristecken

Definition

Mycket högt blodtryck och symtom/tecken till akut organpåverkan. Det går inte att sätta någon exakt blodtrycksgräns men oftast är blodtrycket >220/120 mmHg. Malign hypertoni definieras som fundus hypertonikus III-IV vid ögonbottenundersökning (exudat, blödningar, papillödem). (Graviditets-toxikos är ett kristillstånd med proteinuri och lätt-måttlig blodtrycksstegring).

Orsak

Ofta hastig blodtrycksstegring under relativt kort tid. Den underliggande orsaken kan vara både primär och sekundär hypertoni (t ex akut njurartärocklusion, akut glomerulonefrit, primär hyperaldosteronism, feokromocytom), eller andra tillstånd såsom intracerebral process (särskilt lillhjärnsblödning – fråga specifikt vid DT) och graviditetstoxikos.

Klinisk bild

Den kliniska bilden är varierande och beror på vilka organsystem som är akut påverkade men innefattar:

  • Akut vänsterkammarsvikt och lungödem.
  • Huvudvärk, yrsel, synrubbning, illamående, kräkningar, ibland encefalopati med medvetandepåverkan och kramper.
  • Akut njursvikt. Oliguri-anuri.
  • Akut hjärtinfarkt
  • Stroke

  Utredning

   1. Blodtryck i båda armarna.
   2. Blodprover: Blod-, elektrolytstatus. Troponin T. NT-proBNP. Överväg prover avseende sekundär hypertoni tidigt i förloppet.
   3. Urinstatus
   4. EKG
   5. DT hjärna vid neurologiska symtom.
   6. Auskultation av njurartärer, perifera pulsar.
   7. Ögonbottenundersökning kan övervägas.

   Behandling

   Den akuta behandlingen inriktar sig på snabb men kontrollerad blodtryckssänkning (max 25 % sänkning under det första dygnet för att undvika ischemiska komplikationer). Val av behandling styrs av klinisk bild och vilka organsystem som är påverkade. Ofta aktuellt att kombinera intravenösa och perorala läkemedel initialt.

   1. Ofta inläggning på intensiv-/intermediärvårdsavdelning vid fortsatt allmänpåverkan efter det akuta omhändertagandet och/eller behov av infusionsläkemedel och täta kontroller.
   2. Sängläge, höjd huvudände, lugn och ro.
   3. Inj labetalol (Trandate) 5 mg/ml. Lämpligt vid behov av snabb tryck-sänkning men ska undvikas vid akut hjärtsvikt/lungödem. 2-5 ml iv under 3 min, kan upprepas med 5 min intervall eller ges som infusion, 40 ml (200 mg) i 160 ml Glukos 50 mg/ml. Ges i dosen 2 mg/min= 2 ml/min. Totaldos 200(-300) mg.
   4. Diazepam (Stesolid) 5-10 mg po eller iv ges frikostigt vid behov.
   5. Inj Furosemid 10 mg/ml, 4 ml iv. Speciellt lämpligt vid akut hjärtsvikt.
   6. RAS-blockad (enalapril 5-10 mg eller candesartan 8-16 mg under första dygnet) men försiktighet vid akut njur- och hjärtsvikt.
   7. Calciumhämmare, felodipin 5 mg eller amlodipin 5 mg (amlodipin har långsamt insättande effekt).
   8. Nitroglycerininfusion (låg startdos). Speciellt lämpligt vid akut hjärsvikt och myokardischemi.

   ICD-kod: Beroende på underliggande orsak, I11-I15

   Till toppen