Hyperkalemi

Definition

Allvarliga symtom uppträder vanligen först vid P-Kalium >7 mmol/l.

Orsaker

Ofta samverkande orsaker vid livshotande hyperkalemi som njurinsufficiens, läkemedel, acidos (höjer P-Kalium), binjurebark­insufficiens, hemolys, stor muskelskada, digitalisintoxikation. Insulinbrist.

Läkemedelsbehandling av betydelse: Kaliumklorid, kaliumsparande diuretika, ACE-hämmare, angiotensin-receptorblockare.

Venstas eller hemolys vid provtagningen kan ge falskt förhöjda värden.

Klinisk bild

Muskelsvaghet. Hjärtarytmier: Bradykardi, ledningshinder, AV-block, lågfrekvent kammarflimmer, asystoli. Måttligt förhöjda plasmanivåer kan ge höga spetsiga T-vågor, särskilt i prekordiala avledningar. Uttalad hyperkalemi (P-Kalium >8,0 mmol/l) ger breda och formförändrade QRS-komplex. Obs! dålig korrelation mellan EKG och risk för plötslig allvarlig arytmi.

Behandling

 1. EKG-övervakning vid P-Kalium >7 mmol/l eller allvarliga kaliumrelaterade EKG-förändringar.
 2. Calcium iv: Vid Kalium >7, symtom som muskelsvaghet, paralys och/eller EKG-förändringar inklusive arytmier, ge inj 10 ml Calciumglukonat 10 % (2,25 mmol; licenspreparat) långsamt iv. Kortvarig effekt, bör upprepas. Arytmiskyddande effekt, sänker inte P-Kalium.

  Nedanstående åtgärder 3-5 flyttar kalium intracellulärt (snabb effekt):
 3. Glukos-insulin: Starta inf snabbinsulin (1 E/ml) med infusionspump. Initialt ges 5 E/tim. Samtidigt ges inf Glukos 50-100 mg/ml, 1000 ml på ca 5 tim. Kontrollera P-Glukos och P-Kalium varje timme och justera insulindosen vid behov.

  En alternativ metod för att sänka kalium snabbare: Ge inj 10 ml glukos 300 mg/ml (30%) 10 ampuller (!) följt av 10 E snabbinsulin. Kontrollera effekten.
 4. Alkalisering vid acidos. Ge inf Natriumbikarbonat 50 mg/ml, 100-200 ml.
 5. Beta-2-agonist: Inhalation salbutamol (Ventoline) 5 mg/ml, 1-2 ml via nebulisator under EKG-övervakning.

  Nedanstående åtgärder 6-8 sänker kalium långsamt
 6. Jonbytare: Ge pulver natriumpolysterensulfonat (Resonium) 15-30 g po. Dosen kan vid behov upprepas 3-4 gånger/dygn. Resonium kan ges som lavemang varvid 30 g blandas med 200 ml metylcellulosa, 1 %.
 7. Hemodialys: Effektiv men invasiv behandling. Nödvändigt vid anuri.
 8. Vätskeinfusion vid hypo-/euvolemi (Ringer-Acetat kan användas trots litet kaliuminnehåll).
 9. Furosemid vid hyperkalemi och/eller hypervolemi. Kräver fungerande diures.
 10. Mediciner: Sätt ut mediciner som höjer kalium (se ovan).

ICD-kod: Hyperkalemi E87.5

Till toppen