Hypokalcemi

Bakgrund

Calciumkoncentrationen i kroppen är reglerad framför allt via paratyreoidea-hormon/PTH (ökar benupptag, ökar fosfatutsöndring) och vitamin D (ökar calcium och fosfatabsorption). Balansen påverkas av magnesium och fosfat.

Definition

Nedre referensvärde, 1,15 mmol/l. Symtom ofta först vid värden <1,0 mmol/l.

Orsaker

Calciumförluster från cirkulationen: Akut pankreatit, alkalos (hyperventilation), rabdomyolys (första dagarna), sepsis, malignitet med osteoblastiska metastaser, fosforsyraförgiftning.

Hypocalcemi – högt PTH: Sekundär hyperparatyreoidism eller PTH-resistens

Calciumförluster: Kronisk njursvikt, benmetastaser

Lågt kalkintag. Nedsatt kalkupptag: D-vitaminbrist/-resistens. Pankreas- eller tarmresektion (”short bowel syndrome”).

Hypocalcemi – lågt PTH: Hypoparathyreoidism på grund av: Paratyreoidea-kirurgi (”hungry bone syndrome”), paratyreoideaskador. Tyreoideakirurgi. Infiltrativa processer i tyreoidea. HIV, autoimmuna tillstånd.

Läkemedel: Bisfosfonater, calcitonin, citrat (transfusion), EDTA, fenytoin, fosfat, foscarnet m fl.

Klinisk bild

Hos svårt sjuk patient är det ofta svårt att urskilja hypokalcemitecken.

Typiskt är neuromuskulära symtom: Parestesier, tetani, spontana muskel-spasmer, laryngo- och bronkospasm.

I sällsynta fall: Arytmier, hjärtsvikt, hypotoni. Förlängd QT-tid på EKG.

Symtom vid kronisk calcium- eller fosfatbrist: Trötthet, irritabilitet, koncentrationssvårigheter, torr hy, håravfall, dåliga naglar, proximal muskelsvaghet. Patienter med njursvikt tolererar ofta hypokalcemi utan tydliga symtom.

Utredning

Blodprover: Joniserat calcium (blodgasanalys ger i regel svar även på detta). PTH. Blod-, elektrolytstatus. Fosfat, magnesium, ALP, amylas.

Hypomagnesemi kan ge högt eller sänkt PTH. Förhöjda fosfatvärden ses vid njursvikt, rabdomyolys, hypoparatyreoidism eller pseudohypoparatyreoidism.

Chvosteks tecken. Ryckningar i ansiktet vid perkussion över n facialis framför örat.

EKG: Förlängd QT-tid. Arytmiövervakning.

Behandling

Grav hypokalcemi (joniserat calcium oftast <0,8 mmol/l)

  1. Symtomatiska patienter, behandlingsindikation. Låga värden hos medvetslös patient bör behandlas. Försiktighet vid njursvikt och hyperfosfatemi. Vid rabdomyolys ska normalt, utan allvarliga symtom på hypokalcemi, calcium inte korrigeras.
  2. Inj 10 ml Calciumglukonat 10 % (2,25 mmol) kan ges outspätt iv på 5 min. Upprepa en gång om joniserat calcium <0,8 mmol/l. Alternativt 20 ml i 80 ml NaCl eller glukos 50 mg/ml på 10 min. Överväg arytmiövervakning, särskild försiktighet vid digitalisbehandling och njursvikt.
  3. Vid kvarstående hypokalcemi, joniserat calcium <1,0 mmol/l överväg infusionsbehandling. 100 ml Calciumglukonat 10 % i 900 ml NaCl med hastigheten initialt 50 ml/h, kan behöva titreras upp. Överväg telemetri vid komplicerande faktorer som njursvikt eller digitalisbehandling.
  4. Vid misstänkt eller påvisad magnesiumbrist, ge magnesiumsulfat (Addex-Magnesium) 20-40 mmol/dygn i separat infusion.

Lindrig hypocalcemi

Tuggtabl calciumkarbonat (Calcitugg) 250 mg 1-2 x 3-4 po. Tabl magnesium-hydroxid (Emgesan) 250 mg, 1 x 1-2 vb. Mjölk per os.

Kronisk hypokalcemi – njursvikt

Aktivt D-vitamin. Initialdos tabl Etalfa 0,25 µg x 1. Vid hyperfosfatemi och dialys, överväg fosfatbindare.

ICD-kod: Beroende på underliggande orsak.

Till toppen