Hypokalemi

Definition

Symtom kan uppträda redan vid måttligt sänkt P-Kalium (3,0 mmol/l). Vid kronisk hypokalemi med deficit på 300-400 mmol kalium ses en sänkning av P-Kalium med ca 1 mmol/l. Dygnsbehovet skattas till 40-80 mmol.

Orsaker

Diarré och kräkningar. Alkoholism, malnutrition. Akuta skedet vid svåra sjukdomstillstånd, t.ex. hjärtinfarkt. Primär eller sekundär aldosteronism. Lakritsintag. Glukostillförsel. Läkemedel: Diuretika, beta-2-stimulerare, theofyllin, steroider, insulin m fl. Familjär periodisk paralys är sällsynt och kräver försiktigare kaliumbehandling. Mb Barter, defekt i njuren som leder till kronisk hypokalemi. Uttalad hypotermi leder till hypokalemi.

Klinisk bild

Muskelsvaghet, trötthet, parestesier, tarmparalys, förlamning och tetani. Alkalos. Hjärtarytmier. EKG-förändringar: ST-sänkning, T-vågs­förändring, U-våg och lång QT-tid.

Utredning

Blodprover: Elektrolyt-, syra-basstatus. Glukos. Magnesium vid svår hypokalemi.

Behandling

Överväg EKG-övervakning om P-Kalium <2,5 mmol/l.

  1. Sätt ut tiazider och furosemid.
  2. Kaliumklorid per os. Lätt-måttlig hypokalemi utan symtom, ordinera ca 60-120 mmol kaliumklorid per dag (tabl Kaleorid 750 mg (=10 mmol KCl), 2-4 x 3). Alternativt kaliumcitratlösning (Kajos) vid sväljningsbesvär 30 ml (≈25 mmol) x 3-4. Undvik Kajos i större doser under flera dagar då lösningen saknar kloridjoner och kan ge en alkalos. Kaliumdosen minskas långsamt under 3-5 dagar.
  3. Kaliumklorid iv ska ges med droppräknare. Om symtom och/eller måttlig-uttalad hypokalemi. Ge inf Addex-Kaliumklorid 60-80 mmol som tillsats till NaCl 9 mg/ml, 1000 ml på 6-8 timmar. Maximalt ges 10 mmol KCl/timme i perifer nål. Lösningen är kärlretande. Glukosinfusion sänker kalium och ska undvikas. Addex-Kalium (kaliumfosfat) används vid tillstånd med hypofosfatemi, t.ex. under senare fasen av ketoacidos. Kaliumklorid iv kan kombineras med kaliumklorid po. OBS! Försiktighet med hög kaliumtillförsel vid eGFR under ca 30 ml/min/1,73m2.
  4. Magnesium. Vid hypokalemi föreligger ofta även magnesiumbrist, vilken kan förvärra symtomen och försvåra behandlingen.
  • Vid hjärtarytmi ges inf magnesiumsulfat (Addex-Magnesium) 10 mmol under 10 min.
  • Så länge infusionsbehandling pågår ges 10-20 mmol magnesium dagligen även vid normalt P-Magnesium. Vid uttalad hypokalemi och särskilt om orsaken är diuretikabehandling eller malnutrition, ges fortsatt under flera dagar tabl magnesiumhydroxid (Emgesan) 250 mg x 2.

ICD-kod: Hypokalemi E87.6

Till toppen