Diabetes – hyperglykemi

Definition

Slumpmässigt P-Glukos (ej fastevärde) > 11,1 mmol/l bör föranleda utredning för diabetes mellitus i lugnare skede, t.ex. i öppenvård.

Klinisk bild

För att bedöma svårighetsgrad fokusera på allmänpåverkan, medvetandesänkning, sjukdomskänsla, trötthet, viktreduktion och hur snabbt symtomen utvecklats! Tecken på dehydrering och acidos bör alltid graderas.

Utredning

P-Glukos, HbA1c, blod- och elektrolytstatus, CRP, urinsticka, eventuellt B-Ketoner och blodgas. Tänk på svältketonuri, som är resultat av fasta/svält under minst 1-2 dygn och som kan drabba även diabetiker.

Behandling och handläggning

Öppen vård

Opåverkad patient med blodketoner ≤ 1 mmol/l och P-Glukos ≤ 20-25 mmol/l kan skötas polikliniskt. Nyupptäckt diabetes motiverar snabb kontakt med diabetesdagvård eller primärvård. Rekommendera minskat intag av snabba kolhydrater och vätskeintag 2-3 l/dygn. Gravid kvinna ska skötas av specialist.

Inläggning

  • Misstänkt nydebuterad diabetes mellitus typ 1 läggs in.
  • P-Glukos > 20 mmol/l, intorkning, njurpåverkan, kaliumrubbning, infektion, ketonemi stöder inläggningsbeslut.
  • Normal syra-basbalans eller lätt acidos (pH ~7,3) behandlas i första hand med oral hydrering, i andra hand med NaCl/Ringer-Acetat iv. Insulin sänker kalium.
  • Insulinschema enligt nedan eller lokalt vårdprogram.
  • Nytt blodsocker tidigast efter 1-2 tim (då direktverkande insulinanalog använts). Gör då en bedömning om dosjustering. Högt blodsocker ökar insulinresistensen!
Dosjustering insulin

P-Glukos med snabbmetod

Snabbinsulin (enheter). Dosjustering efter klinisk effekt

(mmol/l)

Vikt < 70 kg

Vikt 70-90 kg

Vikt > 90 kg

10,0 – 11,9

2

3

4

12,0 – 15,9

3

4

6

16,0 – 17,9

4

6

8

18,0 –

6-8

8-12

12-14

Kontroll av P-Glukos var 4:e timme med insulindosering enligt schemat ovan. Doserna kan höjas eller sänkas med hänsyn till omständligheterna och blodsockrets utveckling. Patienter med insulinresistens på grund av bukfetma, kortisonbehandling, infektion, feber, immobilisering, nyligen genomgången operation behöver de högre doserna.

Riktlinjer för fortsatt behandling av diabetes typ 2

Opåverkad patient ges råd att upphöra med kolhydratrik dryck, mjölk, läsk och alkohol. Uppföljning via primärvården. I akutskedet krävs inte perorala blodsockersänkande mediciner.

ICD-koder: Diabetes mellitus E10-E14; Hyperglykemi R73.9

Till toppen