Hypoglykemi

Orsaker

Hypoglykemi är vanligast hos individer med diabetes och kan orsakas av insulin och vissa perorala antidiabetika (sulfonylureider och meglitinider). Andra tillstånd är insulinom, binjurebarksvikt, hypofyssvikt, hypotyreoidism, malnutrition, uremi, sepsis, alkoholism, leversjukdom samt vissa tumör-sjukdomar. Ses även efter gastric by-pass eller annan magsäckskirurgi.

Klinisk bild

Illamående, darrighet, svettning, irritabilitet, ilska, förvirring. huvudvärk, hunger, yrsel, ångest, trötthet, perorala pirrningar eller stickningar, dimsyn, dubbelseende. I svåra fall medvetandeförlust, krampanfall, koma. Kan ge permanenta hjärnskador. Vilken blodsockernivå som ger symtom på hypoglykemi varierar men vanligtvis är P-Glukos <3,5 mmol/l.

Utredning

Glukos med snabbmetod + venprov till kemlab; patientnära apparater har dålig precision vid låga värden. HbA1c. Om patienten inte är diabetiker, ta venblodprov för eventuell analys av insulin/proinsulin/C-peptid, kortisol, droger/läkemedel. Detta underlättar diagnostik av insulinom, binjurebark-, hypofyssvikt, factitia mm.

Behandling

  • Inj Glukos 300 mg/ml, 30-50 ml iv, upprepas tills blodsocker >4-6 mmol/l. Vaken patient ges ”mjölk och smörgås”.
  • Om infart saknas ges inj Glukagon 1 mg im mitt på lårets utsida.
  • Om patienten inte vaknar inom 5-10 minuter efter blodsocker >6 mmol/l leta andra orsaker, t ex intoxikation eller cerebrovaskulär sjukdom. Vid behov av upprepade bolusdoser glukos ge inf Glukos 50-100 mg/ml 1000 ml på 4-6 timmar och kontrollera P-Glukos frekvent. Enstaka patienter med långvarig och svår hypoglykemi vaknar inte vid normoglykemi. Detta är indikation för IVA-vård.
  • Vid insulinutlöst hypoglykemi kan man överväga hemgång efter ”mat och dryck” om patienten är fullt orienterad och blodsocker är stabilt under några timmar. Om misstanke finns att hypoglykemin är orsakad av ett långverkande basinsulin bör patienten läggas in. Tag ställning till lämplighet att köra motorfordon.
  • Försök att klarlägga bakomliggande orsaker och/eller korrigera vid behov insulindoseringen eller tidpunkten för injektionerna.
  • Vid hypoglykemi orsakad av perorala diabetesmediciner av typen sulfonylurea (glibenklamid, glimepirid, glipizid) samt repaglinid alltid inläggning 1-2 dygn. I övriga fall individuell bedömning utifrån möjliga orsaker till hypoglykemin. Eventuellt inläggning för medicin-justering efter svar på HbA1c, som kan dröja 1-2 dagar. Glukosinfusion endast vid symtomatisk hypoglykemi. (Se även intoxikationskapitlet). Följ P-Kalium.

ICD-koder: Med koma (diabetiker) E10.0-11.0; Hypoglykemi UNS E16.2

Till toppen