Antikolinergika

Iatrogen ”atropinpsykos” på intensivvårdsavdelningar. Läkemedels­överdosering, accident eller i berusningssyfte. Intag av växtdelar från spikklubba eller änglatrumpet.

Preparat: Atropin, skopolamin, biperiden (Akineton), hyoscyamin (Egazil).

Neuroleptika, prometazin (Lergigan), TCA, orfenadrin (Disipal) och karbamazepin har uttalade antikolinerga effekter och dessa medel ger vid överdosering ibland en symtombild som kan förklaras av kolinerga mekanismer.

Växter: Spikklubba, bolmört, änglatrumpet och belladonna.

Klinisk bild

Atropin och andra alkaloida föreningar är kompetitiva antagonister vid postganglionära parasympatiska synapser på muskarinreceptornivå. Detta ger perifera effekter på det autonoma nervsystemet. Antikolinergika har även effekter på CNS (förvirring, hallucinos, delirium, koma) men dessa effekter är mer oförutsägbara.

Initialt (en timme efter peroral dos): Törst och torra slemhinnor. Torr, varm och rödflammig hud. Dilaterade, ofta ljusstela pupiller. Suddig syn. Feber. Takykardi. Något senare: Mental påverkan med förvirring, motorisk oro och hallucinos tillstöter.

I svårare förgiftningsfall förekommer medvetslöshet och delirium. I dessa fall är tarmparalys och urinretention regel.

Behandling

  1. Ventrikelsköljning + 50 g aktivt kol (även i något sent skede vid massiv peroral överdos).
  2. KAD på vid indikation.
  3. Om sedering krävs rekommenderas bensodiazepiner.
  4. Arytmiövervakning.
  5. Vid symtomgivande takykardi kan undantagsvis betablockad iv vara av värde om indikation för antidottillförsel saknas.
  6. Vid hypotension vätska iv och eventuellt inotropi.
  7. Antidotbehandling med fysostigmin (se nedan).

Antidotbehandling

Indikationer för fysostigmin: Uttalad hallucinos, delirium, hotande­/manifest cirkulationskollaps, hypertermi, hypertension eller kramper. Till vuxna: Fysostigmin (Anticholium, licenspreparat) 0,4 mg/ml, 5 ml (2 mg) blandas med 5 ml NaCl 9 mg/ml, 5-10 ml ges iv på 2 min. Kan upprepas, ring GIC.

OBS! Atropin ska finnas tillgängligt, då patienten kan få bradykardi eller bronkokonstriktion. Fysostigmin ges inte vid breda QRS eller om hjärttoxiska medel intagits.

Till toppen