Bensodiazepiner

Ren förgiftning har i allmänhet ett benignt förlopp.

Klinisk bild

Allvarliga symtom som andningsinsufficiens och hypotoni förekommer hos barn, äldre samt hos kroniskt lungsjuka. Långvarig medvetslöshet medför risk för aspiration och andra komplikationer. Flunitrazepam och triazolam (Halcion, avregistrerat) kan ge djup medvetslöshet och andningsdepression. Blandförgiftning med etylalkohol vanligt.

Flumazenil (Lanexat)

Flumazenil är en bensodiazepinantagonist som kan underlätta såväl terapin som diagnostiken, särskilt vid oklara blandförgiftningar.

Indikationer för flumazenil (både punkt 1 och 2 ska uppfyllas)

 1. Endast fall med uttalad CNS-påverkan (ingen verbal kontakt) eller andningsdepression har nytta av flumazenil.
 2. Typiskt status för bensodiazepininducerat koma det vill säga nedsatt muskeltonus, normala pupiller och avsaknad av fokalneurologi.

Kontraindikationer för flumazenil

 1. Lätt-måttlig bensodiazepinöverdosering.
 2. Aspiration eller annan pulmonell komplikation som i sig kräver intubation/ventilatorbehandling.
 3. Svår blandintoxikation (t ex TCA + bensodiazepinpreparat) om EKG visar breddökade QRS-komplex eller epileptogena kramper förelegat.
 4. Känd epilepsi hos patient som medicinerar med bensodiazepin.
 5. Blandintoxikation med klorokinfosfat (bensodiazepin är "antidot").
 6. Långvarig och hög dosering av bensodiazepiner, ökad risk för krampanfall, liksom vid förgiftning med centralstimulantia.

Antidotbehandling

 1. EKG bör alltid registreras innan flumazenil ges till patient med oklar förgiftning (se ovan).
 2. Stabilt sidoläge samt tillgång till sug och oxygen. Patienterna kräks ibland i samband med det plötsliga uppvaknandet.
 3. Dosering: Inj flumazenil (Lanexat) 0,1 mg/ml, 1-2 ml/min iv tills patienten vaknat eller en total dos om 1 mg (max 2 mg) givits. Fullständig koma-reversering bör ej eftersträvas. Om svår medvetandesänkning eller andningsdepression återinträder kan eventuellt inf NaCl 9 mg/ml, 500 ml + 2,5 mg flumazenil ges på 5 timmar.

Övervakning: På grund av flumazenils korta halveringstid inträffar återfall till medvetslöshet inom en timme efter uppvaknandet hos ca en tredjedel av fallen. Patienterna får lämna sjukhuset tidigast 3-4 timmar efter observation med normal vakenhetsgrad efter senaste Lanexat-dosen, samt därefter sedvanlig psykiatrisk bedömning.

Till toppen