Calciumantagonister

Calciumantagonister hämmar AV-noden men även sinoatrialt. Verapamil och diltiazem har framförallt hjärteffekter. De ”kärl-specifika” preparaten (amlodipin, felodipin m fl) är framförallt vasodilaterande och mindre toxiska.

Verapamil: Mer än 3 g gav svår förgiftning med hypotension, bradykardi och AV-block. Dödliga förgiftningar efter 7,6 och 9 g. Diltiazem: 2,6 och 5,9 g till vuxna gav mycket allvarliga symtom.

Klinisk bild

Vid intag av depotpreparat (Isoptin retard, Cardizem Retard m fl) kan symtomen uppträda först efter 12-24 tim.

Yrsel, huvudvärk, illamående, konfusion, kramper, hypotension, hypokalemi, hyperglykemi.

Bradyarytmier och hjärtsvikt framför allt vid överdosering av diltiazem eller verapamil.

Behandling

Vid svårare förgiftning med allvarlig cirkulationspåverkan, kontakta GIC.

  1. Vid intubation ska sederings-/sövningsteknik med minimal hemo-dynamisk påverkan användas.
  2. Vid chockblid på akutrummet starta inf Ringer-Acetat och ge bolusdoser, 0,5-1 ml adrenalin (0,1 mg/ml). Larma IVA/MIVA.
  3. Vid hjärtstopp - långvarig HLR. Kontakta ECMO-enhet (mobilt team finns på Astrid Lindgrens barnsjukhus). Diskutera ECMO-behandling med GIC i tidigt skede vid misstanke på stort intag.
  4. Inj/inf Calciumglukonat (9,5 eller 10 %, licenspreparat) 20-30 ml under 5-30 minuter. Dosen upprepas vid behov. Målvärde för joniserat calcium 1,5 (- 2) mmol/l.
  5. Vätsketillförseln efter initialskedet bör begränsas till 1-2 liter första dygnet för att undvika ödemutveckling.
  6. Vid fortsatt cirkulationspåverkan utför akut ekokardiografi. Eftersträva riktad terapi mot nedsatt kontraktilitet/EF (inf dobutamin 5-20 µg/kg/min) eller mot hypotension (inf noradrenalin 0,05-0,5 µg/kg/min och/eller inf vasopressin). I dessa fall bör man även ge högdos insulin-glukos. Noggrann cirkulatorisk övervakning krävs i dessa fall. Kontakta GIC.
  7. Vid bradykardi inj Atropin 1-3 mg iv. Inf isoprenalin kan vara ett alternativ. Pacemaker vb.

Handläggning vid mindre allvarlig förgiftning utan svår cirkulatorisk påverkan. Delar av ovanstående program kan övervägas.

  1. Intag av depottabletter. Klinisk påverkan kan uppträda flera timmar efter tablettintaget. Asymtomatisk patient övervakas i minst 6 timmar. Om depotpreparat intagits bör övervakningen fortgå minst 24 timmar efter överdoseringen. Vid symtomgivande förgiftning efter överdosering av depotpreparat eller amlodipin kan behandling/övervakning krävas i flera dagar.
  2. Ventrikelsköljning samt 50 g aktivt kol om mindre än 2 timmar förflutit sedan intaget. Om intubation krävs ska sederings-/sövningsteknik med minimal hemodynamisk påverkan användas. Kontakta narkoshjälp. Ge inj Atropin 0,5 mg/ml, 1 ml iv före åtgärd. Efter intag av depottabletter kan den inledande koldosen kompletteras med ny dos efter 2-4 timmar.
  3. Vid stort intag av depotpreparat rekommenderas tarmsköljning med Laxabon i tidigt skede. Kontakta GIC.
Till toppen