Hypnotika/sedativa

Den vanligaste förgiftningstypen i Sverige. Hit hör lugnande medel, ataraktika och sömnmedel. Cirka hälften av fallen har även alkohol i blodet. Den vanligaste preparatgruppen är bensodiazepiner och besläktade medel.

Klinisk bild

Huvudsymtomet är sänkt medvetandegrad eller koma utan fokala neurologiska fynd. Övriga kännetecken:

  1. Andningsdepression (särskilt hos äldre och hos patient med kronisk lungsjukdom).
  2. Svårighet att hålla fri luftväg.
  3. Hypotension.
  4. Hypotermi.
  5. Generellt nedsatt muskeltonus.

Komplikationer: De vanligaste komplikationerna är aspirationspneumoni och tryckskador på perifera nerver och skelettmuskulatur som i sin tur kan orsaka rhabdomyolys, njurinsufficiens och kompartmentsyndrom.

Behandling

  1. Ventrikelsköljning och/eller koltillförsel utföres som regel ej. Vaken patient får dricka 50 g aktivt kol. Värdera risken för sänkt medvetande och aspiration.
  2. Antidotbehandling: Bensodiazepiner, zopiklon (Imovane), zaleplon (Sonata) och zolpidem (Stilnoct) kan behandlas med flumazenil (Lanexat), se separat vårdprogram.
  3. Aktiv andningsvård och aspirationsförebyggande åtgärder (sidoläge, rensugning av mun och svalg, oxygen, svalgtub, intubering och ventilatorbehandling efter behov).
  4. Blodgaskontroll och pulsoximetri på alla med sänkt medvetandegrad.
  5. Vid hypotension i första hand vätsketillförsel.
Till toppen