Insulin

Avsiktlig, suicidal insulinöverdosering är ett allvarligt tillstånd (intensivvårdsfall). Högre risk hos icke-diabetiker, etylmissbrukare och personer med njur- och leversjukdom. Insulinresistens vid diabetes typ 2 minskar risken Om inte patienten snabbt kommer till behandling är neurologiska sekvele vanliga hos de som överlever. Om patienten kommer snabbt till sjukhus är prognosen god.

Symtom

Hypoglykemi med irritabilitet, huvudvärk, illamående, kräkningar, svettig blek hud, excitation, tremor, konfusion, koma, kramper, takykardi, blodtrycksfall. Hypokalemi och eventuellt metabolisk acidos. Hjärnödem.

Behandling

  1. Snabbtest glukos och blodprov för laboratorieanalys av P-Glukos.
  2. Symtomgivande hypoglykemi ge inj Glukos 300 mg/ml, 50 ml iv.
  3. Upprepa denna dos om patienten ej vaknar.
  4. Vid massiv överdos startas direkt efter bolus infusion med glukos 100 eller 200 mg/ml (0,4-0,6 g/kg/h) 250-500 ml/tim tills P-Glukos >7, därefter sänkning av infusionshastigheten. Glukos 200 mg/ml kräver CVK.
  5. Ge inj Glucagon 1-2 mg im om dålig effekt av glukos eller om venväg saknas.
  6. Om patienten är vaken ges kolhydrater po, för att återställa leverns glykogen (glukos iv stimulerar till ytterligare insulinfrisättning).
  7. Korrigera hypokalemi parallellt med glukosinfusion.
  8. Följ P-Glukos och P-Kalium med täta kontroller inledningsvis och sedan varje timme första dygnet (flera dygn om långverkande insulin injicerats subkutant).
  9. Vid stor dos av långverkande insulin kan kirurgisk excision av injicerat område övervägas om man kan känna en subkutan kvaddel.
Till toppen