Litium

Akut överdos hos icke litiumbehandlad person ger sällan allvarliga symtom på grund av långsam uppladdning i vävnaderna även om serum-koncentrationen är hög (>4 mmol/l). Kronisk intoxikation hos litiumbehandlad patient genom gradvis ackumulation orsakad av dehydrering och/eller njurfunktionsnedsättning medför däremot ofta allvarliga symtom redan vid måttligt hög koncentration (2-3 mmol/l).

Tidsförlopp: Utveckling och regress av symtom kan vara långsam (flera dygn) och symtombilden kan vara förskjuten i förhållande till P-Litium. Den intracellulära fraktionen som står för huvuddelen av de toxiska effekterna passerar långsamt över cellmembranet.

Klinisk bild

  1. Allmänna symtom: Svettning, törst, feber, trötthet, konfusion.
  2. Neurologiska: Rastlöshet, tremor, muskeltonusökning, nystagmus och fascikulationer är vanligt. Chorealiknande rörelser, hallucinationer, kramper eller koma kan ses vid allvarlig förgiftning.
  3. Renala: Polydipsi, polyuri, njurinsufficiens. Renal diabetes insipidus är vanlig vid kronisk förgiftning
  4. Gastrointestinala: Aptitlöshet, illamående, kräkning, diarré.
  5. Cirkulatoriska: Hypotension och diverse EKG-förändringar.

  Utredning

  P-Litium samt sedvanliga intoxikationsprover (etanol, metanol, paracetamol). Vid förhöjda P-Li följes dessa initialt var fjärde-åttonde timme. Följ vätskebalans och njurfunktion.

  Behandling

  1. Ventrikeltömning även något sent i förloppet vid akut intag av hög dos. Depåtabletter är oftast för stora för ventrikelsköljning och om ringa utbyte görs buköversikt. Om man då ser tabletter startas tarmsköljning.
  2. Övervakning av vakenhetsgrad. När patienten varit symtomfri i minst 8 tim och S-Li är i sjunkande kan den somatiska övervakningen avslutas.
  3. EKG. Arytmiövervakning vid uttalade symtom.
  4. Vätske- och elektrolytkorrigering, eftersträva P-Na 140-145 mmol/l. Ge rikligt med vätska iv, initialt inf Ringer-Acetat med kaliumtillsats efter behov. Följ njurfunktionen och sikta på en timdiures på 100-200 ml/tim tills P-Litium är nära 0.
  5. Hemodialys (HD) i samråd med njurkonsult. Starta CVVHD i väntan på HD.

   Akut indikation vid:
   • P-Li >5 mmol/l oavsett symtom.
   • P-Li >2,5 mmol/l + njursvikt eller neurologiska symtom.
   • P-Li >1 mmol/l + symtom; diskutera med njurkonsult och GIC.

    Dialys bör fortgå tills P-Litium <1 mmol/l. P-Litium kontrolleras var 4:e timme efter avslutad dialys. Om P-Litium stiger över 1 mmol/l bör dialys startas ånyo. Efter dialys ges alltid vätskebehandling enligt punkt 4.

   Prognos

   Bestående CNS-symtom eller njurskada kan bli följden, men även patienter med kvarstående neurologiska symtom flera veckor efter den akuta förgiftningen kan bli helt återställda.

   Till toppen