Metformin

Förgiftning/överdos med metformin eller kombinationsmedel.

Klinisk bild

Metformin i hög blodkoncentration kan leda till svår laktacidos. Hög mortalitet om inte behandling sätts in omedelbart. Metformin är inte nefrotoxiskt. Låg risk för hypoglykemi utom i kombination med insulin och eller sulfonureider. Följande kliniska situationer kan särskiljas.

  • Akut intoxikation med hög dos hos njurfrisk patient utan underhållsbehandling ger vanligen inte allvarlig laktacidos.
  • Risk för allvarlig laktacidos vid överdosering hos patient med metforminbehandling vid sänkt njurfunktion. Acidosen kan utvecklas sent, 10-20 timmar efter överdosen.
  • Intoxikation med terapeutiska doser hos patienter med nedsatt njurfunktion. Oftast har denna försämrats akut. Dessa fall är vanligare än de två ovanstående grupperna.

  Symtom

   • Gastrointestinala med illamående, kräkning, buksmärtor, diarré.
   • Mentala med förvirring, somnolens, kramper, koma i svåra fall.
   • Hyperventilation på grund av acidos.
   • Hypotension och svårbehandlad chock på grund av laktatacidos.
   • Multiorgansvikt i mycket allvarliga fall. Hypotermi.

   Utredning

   Blodprover: Elektrolyt-, leverstatus. Urea. Följ kreatinin och glukos.

   Blodgaser med laktat. Artär-/ven-pH kan vara normalt i lindriga fall med respiratorisk kompensation.

   Behandling

   Metforminbehandlingen avbryts. Ofta IVA-vård om laktat >5 mmol/l.

   Akut intoxikation

   • Ventrikelsköljning + 50 g aktivt kol om intag de senaste 2 tim.
   • Inf Ringer-Acetat, 2000 ml under första timmarna beroende på hydreringsgrad, njurfunktion, diures mm.
   • Vid acidos med pH <7,0 ge 200 ml natriumbikarbonat 50 mg/ml (0,6 mmol/ml) under 30 minuter.
   • Hemodialys i samråd med njurkonsult. Starta CVVHD i väntan på HD. Akut indikation vid:
    • pH <7,0 som ej svarar på konservativ behandling.
    • P-Laktat >15 mmol/l.
    • P-Laktat >5 i stigande vid upprepade mätningar.
    • Dialys bör fortgå tills acidosen är korrigerad. Syra-basstatus kontrolleras under dialys samt 2 och 6 tim efter avslut. Vid behov upprepas HD.
   • Vid hypotension i första hand vätska, därefter noradrenalin.

   Ackumulation av metformin på grund av njurinsufficiens

   1. Sätt ut metformin och njurpåverkande farmaka. Behandla hypoglykemi.
   2. Ge rikligt Ringer-Acetat och följ timdiuresen (helst >150 ml/tim).
   3. Vid uttalad acidos med pH <7,0 ge infusion natriumbikarbonat 50 mg/ml (0,6 mmol/ml), 200 ml under 30 minuter.
   4. Dialys på vid indikation vid grav laktatacidos, se ovan.
   Till toppen