Pregabalin

Antiepileptikum (Lyrica) med måttlig toxicitet. GABA-analog. Används även vid smärtbehandling. Liten erfarenhet av överdoser. Plasmakoncentration av pregabalin saknar betydelse som vägledning för behandling. Symtomdebut inom 1 timme. Tre gram till vuxen gav medvetandesänkning och krampanfall.

Kliniska fynd

CNS symtom som trötthet, yrsel och huvudvärk är vanligast. Medvetslöshet och kramper förekommer. Ovanligt med excitation, hallucinationer mm. Förlängd PQ-tid, sänkt trombocyttal, övergående leverpåverkan och rabdomyolys finns beskrivet vid terapeutiska doser.

Utredning

Blodprover: Blod-, elektrolyt- och leverstatus.

EKG.

Behandling

  1. Kolsuspension om befogat med hänsyn till dos och tidsförlopp. Ventrikelsköljning bara aktuellt vid massiv överdos.
  2. Symtomatisk behandling. Övervakning av medvetandegrad.
  3. Diazepam vid kramper
  4. Hemodialys kan övervägas vid massiv överdos och njursvikt.
Till toppen