Quetiapin

Antipsykosmedel (Seroquel, Alzen, Quentiapine). Blockerar serotonin- och dopaminreceptorer i hjärnan. Även antihistamin och antikolinerg verkan. Intag av >10 g innebär risk för allvarlig förgiftning. Depotpreparat i stor mängd kan ge allvarliga sena symtom.

Kliniska fynd

 • Illamående, kräkningar.
 • Antikolinerga, medvetandesänkning växlande med agitation, mios, kramper. Extrapyramidala symtom.
 • Takykardi, hypotension, cirkulationssvikt, förlängd QT-tid, breddökade QRS, VES, VT, AV-block. Arytmier vid massiv överdos.
 • Malignt neuroleptikasyndrom.

Utredning

 • Elektrolytstatus och blodgaser. EKG.

Behandling

 1. Eventuellt ventrikelsköljning och/eller kolsuspension po. Upprepat kol om depottabletter.
 2. Överväg tarmsköljning (Laxabon) vid intag av depot-beredning.
 3. Övervakning av medvetande, andning, cirkulation och hjärtrytm.
 4. Vid hypotension ges vätska och eventuellt noradrenalin.
 5. Vid kramper inj diazepam (Stesolid Novum) 5 mg/ml, 1-2 ml iv.
 6. Extrapyramidala biverkningar inj biperiden (Akineton) 5 mg/ml, 0,5-1 ml iv.
Till toppen