Allmän del

Medvetandepåverkad patient med oklar förgiftning – åtgärder på akutrummet (OBS punkt 1-8 före punkt 9)

 1. Kontrollera vitalparametrar.
 2. Anamnes – ambulanspersonal, anhöriga, journalarkiv, fickor (delegera!).
 3. Noggrann kroppsundersökning.
 4. Snabbtest för glukos.
 5. Sätt inf Ringer-Acetat 1000 ml.
 6. EKG. Breddökade QRS-komplex? Kort eller lång QT-tid?
 7. Artärblodgas med P-Natrium och P-Kalium (P-kreatinin).
 8. Intoxikationsprover – etanol, paracetamol. Eventuellt analys av misstänkt toxiskt medel. Spara prov för eventuell senare analys.
 9. Ställningstagande till fortsatt handläggning. Intensivvårdsfall? Antidot? Intubation? Magsköljning? Kol?
 10. Ytterligare blodprovtagning och undersökningar beroende på klinisk bild och anamnes.
 11. Bladderscan. KAD vb.

Giftinformationscentralen (GIC) ger uppdaterad och gratis rådgivning via nätet (www.giftinfo.se Länk till annan webbplats.) och via telefon. GIC kan även nås via 112.

Identifiering av okända tabletter www.fass.se Länk till annan webbplats. (Tablettidentifiering).

Indikationer för intensivvård eller särskild övervakning

 1. Kraftigt medvetandesänkt patient (ej verbal respons).
 2. Cirkulationspåverkan (hypotension, lungödem, arytmi).
 3. Andningspåverkan (ofria luftvägar, alveolär hypoventilation, aspiration).
 4. Hypotermi <34ºC eller metabolisk acidos.
 5. Stora skelettmuskeltryckskador.
 6. EKG-påverkan (särskilt vid misstanke på överdos av membran-stabiliserande läkemedel, t ex TCA, thioridazin, karbamazepin, klorokin, orfenadrin, eller antiarytmika).
 7. Stark misstanke om intag av organtoxiskt medel, t ex paracetamol, metanol, etylenglykol, vit och lömsk flugsvamp.

Behandling vid förgiftning

 1. Förhindra absorption – ventrikeltömning, aktivt kol, tarmsköljning.
 2. Tillför motgift (antidot) – specifik, ospecifik.
 3. Påskynda elimination – upprepad koltillförsel, alkalisering av urinen, forcerad diures, dialys.
 4. Symtomatisk behandling – arytmiövervakning, andningsvård, vätske¬balans, temperaturreglering etc.
 5. Alla förgiftningar, förutom de som drabbar småbarn, betraktas som suicidhandlingar tills patienterna är vakna, adekvata och bedömda av psykiater. Patienten ska ha personell övervakning tills dess.

Allmänna handläggningsprinciper

Intubation

Individuell bedömning. Utföres alltid om patienten

 • ej kan hålla fria luftvägar.
 • har aspirerat och saknar tillfredsställande hostreflex.
 • är medvetandesänkt och det föreligger indikation för ventrikeltömning eller kolbehandling.

Vätsketillförsel

Om peroral tillförsel inte är möjlig starta med inf Ringer-Acetat 1000 ml på 4-6 timmar alternativt inf buffrad glukos 50 mg/ml.

Ventrikelsköljning via grov oral ventrikelslang

Se särskilt program under Procedurer.

Medicinskt kol

Ges om patienten är vaken upp till 2 timmar efter tablettintag; 150 – 300 ml suspension aktivt kol (150 ml motsvarar 25 g). Den högre dosen överväges i allvarliga fall. Upprepas efter 2 timmar vid depotpreparat.

Vid enterohepatisk recirkulation ges aktivt kol (150 ml) var 4:e tim tills förgiftningsbilden vänt. Rekommenderas för digoxin, teofyllin, karbamazepin, valproat, salicylat och fenemal.

Inj metoklopramid (Primperan) 5 mg/ml, 2 ml iv var 8:e tim vid nedsatt tarmmotorik.

Obs! Medvetandesänkt person kräver intubation och nasogastrisk slang. Kol är overksamt vid förgiftning med syror, alkali samt metaller (t ex järnföreningar och litium) och petroleumprodukter.

Tarmsköljning

Kan övervägas efter stor överdos av ämnen som inte binds till kol, t ex järn, litium, kalium, eller slow release beredning av toxisk substans (tex Theo-Dur, Isoptin Retard). En polyetylen­glykollösning (Laxabon) tillförs kontinuerligt per os (2 l/tim) tills flödet rektalt är klart och rent. Ofta krävs att patienten är sövd.

Lipidbehandling, ”lipid rescue”

Enda indikation är hjärtstopp utlöst av överdos av bupivakain eller lokalanestetika. Ring GIC! Intralipid 20 %, 500 ml ges i dosen 100 ml iv snabbt och resten på 20 min.

Antidotbehandling

Motgifter finns mot några specifika förgiftningsmedel, se respektive förgiftnings-program. Antidotregister/lagerhållning hittas via giftinfo.se Länk till annan webbplats..

Antidotbehandling

Antidot

Förgiftning

Flumazenil

Bensodiazepiner

Hydroxycobalamin

Cyanid

Naloxon

Opiater

Acetylcystein

Paracetamol

Etanol eller Fomepizol

Metanol, etylenglykol

Digitalisantikroppar

Digoxin

Desferoxamin

Järnföreningar

Fysostigmin

Antikolinergika

Koagulationsfaktorer

Warfarin

Idarucizumab

Dabigatran

Behandling av breddökning av QRS som akut hjärteffekt

Ett flertal läkemedel har så kallad membranstabiliserande effekt: Tricykliska antidepressiva, karbamazepin, klass 1A antiarytmika, klorokin, kinin, orfenadrin m fl. Utöver breddökning av QRS, förekommer hypotension, AV-block, VT (torsades de pointes), kammarflimmer mm. Terapi:

 • Infusion natriumbikarbonat 50 mg/ml, 200 ml under 10-15 min. Efter blodgas- och EKG-kontroll kan man ge ytterligare 100 ml. Eftersträva BE= +5 mmol/l eller pH >7,50.
 • Vid utebliven förbättring och tilltagande förgiftningsbild, intubera och hyperventilera till pH 7,50-7,55.
 • Om hjärtpåverkan kvarstår trots bikarbonat ger man hyperton NaCl. Addex-Natrium 4 mmol/ml, 40 ml (160 mmol) sätts till NaCl 9 mg/ml, 250 ml och ges på 20 min.

Hemodialys vid förgiftning

Hemodialys kan vara aktuellt vid intoxikation med metanol, etylenglykol, litium, metformin, valproat, karbamazepin och salicylat. Ring GIC!

Extrakorporalt cirkulationsstöd (ECMO)

Tekniken har använts i flera fall av förgiftning med cirkulatorisk chock (TCA, calciumantagonister, klorokinfosfat). Kontakta ECMO-centrum.

Uppföljning

När patienten är vaken och bedömbar inkopplas psykkonsult.

Dödsfall

Om patient avlider till följd av misstänkt eller säkerställd förgiftning ska man omgående kontakta polisen för att efterhöra hur man ska förfara med den döda kroppen. Rättsmedicinsk obduktion utföres i regel, dock först efter polisbeslut.

ICD-koder: Eventuellt symtomkod; läkemedel(sgrupp) anges med T-kod; Oavsiktlig förgiftning X40-X49/Avsiktlig förgiftning X60-X69/Oklar avsikt Y10-Y19 samt ATC-kod(er) för specifika läkemedelspreparat.

Till toppen