Ascites

Klinisk bild

Växande bukomfång, ofta med perifera ödem.

Utredning

Ultraljud buk bör utföras.

Blodprover: Blod-, elektrolyt-, leverstatus, albumin, CRP, PK.

Diagnostisk och/eller terapeutisk laparocentes, se procedurer. Diagnostisk laparocentes görs vid ascitesdebut. Prov från ascites för albumin, LPK (inkl poly/mono) samt odling. Cytologi och Tb-odling vid förstagångsascites. Serumalbumin minus ascites-albumin ≥11 g/l säkerställer portal hypertension (>95 % säkerhet). Om högt ascites-albumin är annan genes än bakomliggande leversjukdom mer sannolik. Polymorfonukleära granulocyter ≥0,25 x 109 innebär hög misstanke om spontan bakteriell peritonit, skicka för odling. Om mjölkigt utseende skicka för triglycerider.

Behandling vid cirrhosrelaterad ascites

Diagnostisk laparocentes: Bör utföras på alla med ny signifikant ascites eller vid komplikationer till levercirros.

Terapeutisk laparocentes: Börja med terapeutisk paracentes varvid hela ascitesvolymen kan avlägsnas. Inf albumin 200 g/l, 100 ml/3 l tappad ascites som volymexpansion.

Natriumrestriktion: För att minska bildningen av ascites rekommenderas ofta natriumrestriktion. Många patienter med alkoholorsakad cirrhos har hyponatremi habituellt och bör inte behandlas.

Patienten har ofta svårt att få i sig tillräckligt med kalorier. Rekommendationer angående saltrestriktion bör endast ges av dietist.

Vätskebalans: Vätskerestriktion endast vid P-Natrium <120 mmol/l. Tabl Spironolakton 50-100 mg x 1 (max 400 mg/d). Ofta även tillägg tabl furosemid 20-40 mg x 1 (max 160 mg/d). Om vikt-minskning/reducering av ödem (max ascites reducering är 500 ml/d) ej uppnås inom 3-4 dygn dubbleras diuretikadoserna. Följ elektrolyter och kreatinin (risk för hyperkalemi och njursvikt. U-Na <30 mmol/l indikerar dålig effekt av spironolakton.

Betablockare sätts ut vid refraktär ascites liksom nefrotoxiska läkemedel.

Spontan bakteriell peritonit

Se ovan under utredning. Var uppmärksam på encefalopati, feber/ subfebrilitet, stigande infektionsparametrar eller buksmärtor. Ökade granulocyter i ascitesvätska är diagnostiskt.

Behandling

  • Inj Cefotaxim 1 g x 3 x V eller inj Ciprofloxacin 500 mg x 2 x V.
  • Inf Albumin 1,5 g/kg kroppsvikt dag 1, och 1 g/kg dag 2-3.
  • Sätt ut NSAID, ACE-hämmare, ARB och betablockare.

ICD-kod: R18.9

Till toppen