Esofagusvaricer med blödning

Bakgrund

Många patienter med levercirrhos utvecklar portal hypertension och esofagusvaricer. Om en patient med konstaterad eller misstänkt cirrhos har tecken på gastrointestinal blödning (melena och/eller hematemes) så ska denna behandlas som varicerblödning tills motsatsen är bevisad. Mortaliteten vid varicerblödning är ca 20 %. Behandlingen syftar till att stoppa blödningen och motverka reblödning, infektioner och andra komplikationer till leversvikt.

Behandling

  • IInitialt handläggning, se program Gastrointestial blödning – övre.
  • För att minska trycket i varicerna: Inj terlipressin (Glypressin) 2 mg x 6 iv i 2-5 dagar (vikt <50 kg; initial dos 2 mg sedan 1 mg x 6 iv).
  • Antibiotikaprofylax: Inj Cefotaxim 1 g x 2 eller inj Ciprofloxacin 500 mg x 2 iv.
  • Via gastroskopi behandlas varicer genom ligering. Ska helst göras inom 24 tim av skopist med ligeringserfarenhet.
  • Vid betydande mängd ascites bör terapeutisk buktappning utföras.
  • Laktulos 670 mg/ml, 50-100 ml per dygn för att minska risk för encefalopati. Om patienten inte kan svälja administrering via ventrikelslang.
  • Eftersträva Hb runt 70 g/l eller 80-90 vid ischemisk hjärtsjukdom och ett systoliskt tryck runt 90 mmHg. Övertransfusion ökar risken för reblödning.
  • Överväg trombocyttransfusion vid TPK <50..

Sekundärprofylax: Fortsatta endoskopiska behandlingar med ligering av esofagusvaricer. Icke-kardioselektiv betablockare, tabl propranolol (Inderal), 10 eller 40 mg, dygnsdos 60-120 mg. Minska vilopulsen med 25 %, dock ej <50 slag/min eller systoliskt blodtryck <90 mmHg.

ICD-kod: I85.0

Till toppen