Abdominellt kompartmentsyndrom

Abdominellt kompartmentsyndrom har uppmärksammats vid akuta medicinska tillstånd och är en riskfaktor för hemodynamisk instabilitet och organsvikt hos kritiskt sjuka patienter. Syndromet uppträder ofta sent i sjukdomsförloppet. Ökad risk ses vid sepsis, gastropares, ileus, ascites, pankreatit och övervätskning. Restriktiv vätskebehandling minskar risken.

Definition

Intraabdominellt tryck normalt 5–7 mmHg (hos gravida och obesa personer kan trycket ligga på 10-15 mmHg). Kompartment-syndrom anses föreligga vid tryck >20 mmHg uppmätt i endexspiriet med specialkateter i urinblåsan.

Kliniska fynd

Illamående, svullnadskänsla, buksmärta och dyspné.

Lågt blodtryck sekundärt till minskat venöst återflöde. Utspänd buk och ofta palpationsömhet. Kliniska tecken på hypoperfusion med perifer vasokonstriktion, acidos, sjunkande urinproduktion och sänkt vakenhet.

Behandling

Kirurgisk bedömning vid misstanke. Vid höga tryck överväger man kirurgisk dekompression. Eftersträva negativ vätskebalans. Dränera ascites. Ventrikel- och/eller rektalslang.

ICD-10 kod: R19.8A

Till toppen