Trombocytos

Definition

TPK >600 x 109/l. Väsentligt ökad trombosrisk vid TPK >1000 x 109/l. Vid TPK >1500 x 109/l ökad blödningsrisk.

Orsaker

Ofta sekundär till blödning, trauma, infektion eller operation. Primär blodsjukdom, essentiell trombocytos är sällsynt.

Klinisk bild

De flesta patienter med trombocytos är asymtomatiska. Ibland föreligger värk i fingrar eller tår. Tromboemboliska komplikationer förekommer.

Utredning

Leta efter tecken på infektion, blödning eller trauma i status. Penetrera intag av läkemedel som kan bidra till blödning samt ta alkoholanamnes då trombocytos ofta föreligger hos missbrukare under tillnyktring.

Blodprover: Blodstatus, järn, ferritin, CRP. Blödningstid. Överväg ben­märgsprov.

JAK2 mutationsanalys positiv hos 100 % med polycytemia vera och hos ca 60% med essentiell trombocytos.

Behandling

Vid trombembolisk komplikation kontakt med hematolog för eventuell akut benmärgshämmande behandling. Dessa fall behandlas också med terapeutisk dos lågmolekylärt heparin. Asymtomatiska patienter med TPK 1000-1500 och normal blödningstid insätts på tabl Trombyl 75 mg x 1 i väntan på utredning.. Vid förlängd blödningstid och TPK 1000-1500 diskutera med hematolog.

Patienter med TPK >1500 x 109/l är inlägg­ningsfall (ASA ges ej). Behandling riktas mot grundsjukdomen.

Om ingen uppenbar orsak till trombocytosen kan identifieras vid akutbesök sker fortsatt utredning på hematologmottagning.

ICD-kod: Essentiell trombocytemi D47.3; Essentiell trombocytos D75.2

Till toppen