TBE (Tick borne encephalitis)

Definition

TBE orsakas av ett flavivirus som kan resultera i en generaliserad cerebral infektion efter fästingbett.

Klinisk bild

Fästingbett och/eller vistelse i endemiskt område ökar misstanke på TBE. Frånvaro av fästingbett utesluter inte diagnosen. Tiden mellan bett och symtom varierar mellan 4-28 dagar, i snitt 8 dagar. Vaccination ger inte fullgott skydd.

  • Två-fasigt insjuknande ses i 70-90 %. En första fas med feber, muskelsmärtor, trötthet och huvudvärk ibland magtarmsymtom. Andra fasen med meningoencefalitsymtom debuterar efter ett fritt intervall på ca 1 vecka.
  • I ca hälften av fallen dominerar encefalitsymtom (ataxi, tremor, minnes-nedsättning, dysfasi, konfusion och medvetandesänkning.
  • Ibland endast feber, huvudvärk och ljus/ljudkänslighet (meningittecken).
  • Kramper är sällsynta till skillnad från fallet vid herpesencefalit.
  • Pareser omfattande kranial- eller spinalnerver ses hos 10-20 % av sjukhusvårdade fall och indikerar påverkan på kranialnervskärnor eller myelit. Myelit kan förekomma utan encefalit. Pareserna kan vara snabbt övergående men i regel kvarstår de mer eller mindre. Hörselskador blir ofta permanenta.
  • Under prodromalfasen ses trombocytopeni och leukopeni; under encefalitfasen kan leukocytos förekomma medan CRP oftast är lågt.

Differentialdiagnoser: I första hand annan serös meningit eller encefalit (herpes simplex, varicella zoster, enterovirus m fl).

Utredning

Blodprover: Blod-, elektrolytstatus. CRP. Glukos. Blododling x 2.

TBE-serologi i serum, kan vara negativ i början och upprepas i så fall efter en vecka. Svaret kan vara svårtolkat om patienten är vaccinerad.

Likvoranalyser: Tryckmätning. Celler, albumin, glukos, laktat. För differentialdiagnostik överväg PCR för herpes simplex, varicella zoster och enterovirus. Spara 2 ml likvor för senare diagnostik.

Tolkning av likvorprover: Första dagarna ses ofta ökning av polymorfa leukocyter, senare monocytdominans. Totala antalet leukocyter i likvor är i regel relativt lågt (<100 x 106/l). Albuminhalten är ökad och hos enstaka patienter är detta enda likvorfyndet.

Behandling

Det finns ingen specifik antiviral behandling. Värdet av steroider är inte tillräckligt utvärderat och steroider ges normalt inte. Infektionen kan förebyggas genom vaccination.

Prognos

Mortaliteten är låg, ca 1 % i akutfasen. En fjärdedel tillfrisknar inom 2 mån men många gånger är konvalescensfasen månader till år.

En andra grupp får ett långdraget förlopp med kognitiva defekter och andra neurologiska restsymtom. En tredje grupp får spinalnervs-pareser. Sekvele efter encefalit ses hos 30-40 %.

ICD-kod: A84.1

Till toppen