Bradykardi, AV-block och grenblock

Akut behandling vid bradykardi och cirkulatorisk påverkan

  1. Inj atropin 0,5 mg/ml, 1-2 ml iv är förstahandsterapi och kan upprepas.
  2. Inf isoprenalin (koncentrat 0,2 mg/ml, 5 ml sättes till 245 ml glukos 50 mg/ml). Startdos 0,01 μg/kg/min. Risk för ventrikulära arytmier.
  3. Pacemaker - extern/temporär/permanent.
  4. Utsätt läkemedel som kan ge bradykardi som betablockerare, digoxin, icke kärlselektiva calciumblockerare samt antiarytmika.

Sinusbradykardi; Sjuk sinusknuta/Sinus arrest

ICD-koder: I49.8 respektive I49.5

Definition: Sinusrytm <50/min och/eller sinusarrest >2,5 s är vanligtvis patologiskt, dock ej vid låg ålder/hos vältränad person eller nattetid. Sinusbradykardi kan ses vid inferior infarkt och som effekt av vissa läkemedel. Ett annat tecken på rubbning i sinusknutans funktion är kronotrop insufficiens (oförmåga att adekvat öka hjärtfrekvensen vid fysisk ansträngning). Hjärtfrekvens <85 % av predikterad maxfrekvens vid arbetsprov inger misstanke om detta. Sjuk sinusknuta är ofta förenat med förmaksarytmier, framförallt förmaksflimmer, sk taky-brady-syndrom.

Akut behandling: Se ovan.

Behandling: Behov av pacemaker styrs av symtom. Patienter med svimning/yrselsymtom behandlas med pacemaker om ej övergående läkemedelseffekt. Vid taky-brady-syndrom med förmaksflimmer, överväg antikoagulantia. Försiktighet med negativt kronotropa läkemedel; antiarytmika är kontraindicerade innan pacemaker.

AV-block

ICD-koder: AV-block I I44.0; AV-block II I44.1; AV-block III I44.2

AV-block I

Definition: PQ tid >0,22 s.
Om PQ-tid, över ca 0,30 s kan ofördelaktig hemodynamik uppstå. Sätt ut mediciner som påverkar AV-noden, t ex betablockerare, digoxin och icke kärlselektiva calciumblockerare.

Behandling: Ingen specifik.

AV-block II typ I (Wenchebachblock)

Successiv förlängning av överledningen med bortfall av QRS-komplex.

Akut behandling: Se ovan. EKG-övervakning vid symtom.

Behandling: Normalt hos yngre vältränade i vila, då ingen åtgärd. Hos symtomatiska patienter ska permanent pacemaker övervägas.

AV-block II typ II

Bortfall av QRS-komplex efter P-vågen utan föregående förlängning av överledningen.

Behandling: Se ovan. Patienten ska EKG-övervakas. Pacemaker. Vid hjärtinfarkt kan AV-block II uppträda i akutskedet och är ofta övergående vid inferior infarkt. Behandling med permanent pacemaker sällan indicerad i dessa fall.

AV-block III

Bradykardi med dissociation mellan förmaks- och kammarrytm. Patient med förmaksflimmer och AV-block III utvecklar i regel regelbunden långsam rytm (smal eller bred) med oregelbunden baslinje (flimmervågor) eller utan synlig förmaksaktivitet.

Behandling: Akut, se ovan. EKG-övervakning. Pacemaker.

Digitalis, betablockare, verapamil och diltiazem kan ge AV block II-III som ofta är reversibelt och som indikerar en nedsättning av AV-funktionen. I sådana fall skall pacemakerbehandling övervägas.

Vid akut inferior hjärtinfarkt ses ibland AV-block III som nästan alltid är reversibelt.

Grenblock mm

Definition:

  1. Vänstersidigt skänkelblock (LBBB).
  2. Högersidigt skänkelblock (RBBB)
  3. Vänster främre fascikelblock – LAH. Initialt högerställd elaxel senare delen av QRS vänsterställd (-60 till -90 grader). Vanligt EKG fynd.
  4. Vänster bakre fascikelblock - LPH. Initialt vänsterställd, senare högerställd elektrisk axel (+120 grader).) Ovanlig EKG-bild.
  5. Bifascikulärt block: RBBB+LAH eller RBBB+LPH.

Behandling LBBB/RBBB: Asymtomatiskt, ej indikation för pacemaker om ej växlande höger-vänster. Om kombinerat med synkope rekommenderas telemetri och ställningstagande till looprecorder eller pacemaker. Breda QRS (LBBB) och EF ≤35 % är indikation för sviktpacemaker – CRT.

Oregelbunden rytm

SVES= Extraslag med samma utseende som ordinarie komplex. I vissa fall aberrant överledning och annat utseende. Förekommer hos alla. Ingen specifik behandling.

Till toppen