Long QT ventrikulär takykardi – ”torsade de pointes (TdP)”

Oregelbunden takykardi med breda (≥120 ms) QRS. Polymorf kammartakykardi som ofta spontanterminerar men kan övergå i VF. Kortvarig arytmi (<5 s) är i regel asymtomatisk, längre episoder leder till yrsel, svimning, medvetslöshet och hjärtstopp. Upprepade episoder på kort tid är vanligt. QTc ≥480 ms är diagnostiskt och innebär hög arytmirisk. QTc 460-479 ms styrker diagnosen vid kardiellt syncope. Kombinationen long-QT i EKG, svimning och arytmi kallas Long QT-syndrom (LQTS). Reagera även om QTc 450-460 ms. Positiv hereditet? Anamnes på svimning? QT-förlängande läkemedel?

Diagnos genom Schwartzscore » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Orsaker

Hämning av kaliumkanaler i myokardiet leder till förlängd QT-tid vilket starkt ökar risken för TdP.

Ärftliga varianter med påverkan på hjärtats jonkanaler. Detta leder till permanent eller intermittent QT-förlängning och ökad känslighet för faktorer som är kända för QT-förlängning (se nedan).

Förvärvad LQTS. Särskilt läkemedel (antiarytmika klass I och III, antidepressiva, antipsykosmedel m fl (se CredibleMeds.org) i kombination med andra faktorer som förlänger QT-tiden såsom hypokalemi, bradykardi, strukturell hjärtsjukdom/ischemi mm.

Behandling vid ventrikulär arytmi TdP

  1. Telemetri. Sätt ut läkemedel som kan förlänga QT-tiden.
  2. Korrigera kalium- och magnesiumbrist och andra tänkbara utlösande faktorer.
  3. Isoprenalininfusion. Isoprenalin 0,2 mg/ml, ampull 5 ml sättes till 245 ml glukos 50 mg/ml och ger en isoprenalinkoncentration på 4 μg/ml. Startdos 0,01 μg/kg/min som upptitreras till önskad effekt.
  4. Temporär pacemaker om infusionen inte fungerar eller ger arytmier.

Långsiktig behandling: Propranolol 40-80 mg x 2-3 har en skyddande effekt (helst slow-release - licenspreparat). Överväg ICD, genetisk utredning och kaskadtestning.

Till toppen