Preexitation; Wolff-Parkinson-White (WPW) -takykardi

Preexitation

Impulser från förmaken leds via en eller flera extra elektriska banor utanför AV-noden, direkt ned i vänster kammare. Vid sinusrytm kommer en del av kammaren att aktiveras i förtid vilket resulterar i en ”deltavåg” i EKG. Impulsöverledningen kan uppträda intermittent. EKG är normalt hos 2/3 under sinusrytm men 1/3 har preexcitation med deltavåg. I de flesta fall kan impulstrafiken gå i bägge riktningar. Ca 0,2 % av befolkningen har denna anomali som också är förenad med ökad arytmirisk, se nedan. Förmaksflimmer hos yngre personer kan beror på ”dold” pre-exitation. Även asymtomatisk person remitteras till kardiolog för utvärdering av arytmirisk.

WPW-takykardi

Impulserna leds ned i kammaren via AV-noden och tillbaka till förmaket via extrabanan (återkopplingsarytmi typ ortodrom WPW-takykardi). Hjärtfrekvens vanligen 120-220/min.

Debut vanligen i 20-30 års ålder, vanligare hos kvinnor. Takykardin börjar och slutar abrupt. Symtom i form av hjärtklappning och yrsel. Svimning och cirkulatorisk instabilitet är ovanlig.

EKG. Smal regelbunden takykardi (överledning till kammaren via AV-noden). Esofagus-EKG visar kort RP med VA-tid >70 ms.

Impulserna leds ned i kammaren via extrabanan och tillbaka till förmaket via AV-noden (återkopplingsarytmi typ antedrom WPW-takykardi). Detta är mindre vanligt. EKG: Retrograda P-vågor. Kraftigt breddökade QRS-komplex.

Enstaka patienter med preexitation drabbas av AVNRT, ektopisk förmakstakykardi och flimmer/fladder. Den rundgång/återkopplings-arytmi som beskrivits ovan föreligger då ej. Beträffande FF, se nedan.

Akut behandling

  1. Inj Adenosin 5 mg/ml, 1+2+3 ml iv. Informera om biverkningar. Kontinuerlig EKG-utskrift. Det finns en liten risk för omslag till FF.
  2. Inj Metoprolol 5 mg iv kan ges till cirkulatoriskt stabil patient särskilt efter recidiv av takykardi efter adenosin.
  3. Elkonvertering om ej effekt av ovanstående.

Permanent behandling. Symtomgivande WPW-syndrom bör abladeras.

Preexcitation och förmaksflimmer/fladder

Betrakta oregelbunden breddökad takykardi som preexciterat förmaksflimmer. Allvarligt tillstånd med typiskt EKG-utseende. Förmaksimpulserna leds till kamrarna via en lågrefraktär accesorisk ledningsbana. Rytmen kan förefalla regelbunden på grund av hög frekvens eller fladder. FF med överledning via extrabanan kan övergå i VT eller VF. Esofagus-EKG är inte aktuellt.

Handläggning: Omedelbar elkonvertering om cirkulatorisk påverkan. Annars kan ibutilide (Corvert – licenspreparat) prövas. . Efter omslag till sinusrytm fortsatt telemetri. Akut remiss till arytmicenter (elektro-fysiologisk undersökning).

VARNING. Betablockare är kontraindicerade. Preexciterat förmaksflimmer kan övergå i kammarflimmer om man ger calciumblockerare eller digoxin som bromsar i AV-noden.

ICD-kod: WPW I45.6

Till toppen