Icke-ST-höjningsinfarkt eller instabil angina pektoris

Diagnosen icke-ST-höjningsinfarkt (NSTEMI) baseras på förhöjda värden av troponin T + klinik och EKG eller bilddiagnostik.

Diagnosen instabil angina pektoris ställs vid kliniska symtom, i regel EKG-förändringar och normalt troponin T.

Tidig riskvärdering vid misstänkt instabil kranskärlssjukdom
Styr val av behandlings- och utredningsstrategi. Noggrann anamnes är avgörande. Status är ofta normalt.

Måttlig/hög risk för ny hjärtinfarkt eller död närmaste månaden

 • Förhöjda troponiner.
 • EKG med ST-T-dynamik.
 • Patienter med upprepade episoder av ischemisk bröstsmärta.
 • Hemodynamisk instabilitet.
 • Ytterligare förhöjd risk vid diabetes mellitus, nedsatt EF, tidigare hjärtinfarkt, nedsatt njurfunktion eller ålder >65 år.

Låg risk för hjärtinfarkt eller död närmaste månaden

 • EKG är normalt eller uppvisar ospecifika T-vågsförändringar samt
 • Normalt troponin T i upprepade blodprov.

Klinisk bild

Vanligen

 • Smärta, tryck eller obehag i bröstet med duration mer än 20 min.
 • Nydebuterad angina med ökande symtom de senaste 4 veckorna.
 • Angina som de senaste 4 veckorna blivit mer frekvent, mer lättutlöst, mer långdragen, svarat sämre på nitroglycerin eller börjat uppträda i vila.
 • Angina pektoris som debuterar första 4 veckorna efter hjärtinfarkt.

Mindre vanligt

  • Lungödem eller chock.
  • Nytillkommen arytmi i form av VT/VF eller AV-block II-III.
  • Atypiska thoraxsmärtor. Andnings- eller lägeskorrelerade symtom. Smärta enbart i arm(ar), rygg, buk mm.

  Utredning

  EKG visar ST-sänkning och/eller T-vågsinversion som kan utvecklas under dygnet eller fluktuera. EKG kan också vara helt normalt. Övergående episoder (>1 min) med ST-höjning eller ST-sänkning (”STVM-episoder”) ses på ischemiövervakning hos 20-30 %.

  Troponin. Troponin T akut och upprepat efter 1-3 timmar.

  Övriga blodprover dag 1: Blod- elektrolytstatus. APT-tid. PK. CRP. Glukos, om P-Glukos >7 mmol/l upprepad bestämning.

  Blodprover dag 2: Total-, LDL-, HDL-kolesterol, triglycerider (helst fasteprov). HbA1c.

  Kontinuerlig arytmiövervakning + ST-analys

  Behandling på akutrummet

  1. Oxygen (2-4 l/min) om saturationen på luftandning är <90 %.
  2. Smärtbehandling.
   a. Nitroglycerinspray, 0,4 mg sublingualt eller som infusion.
   b. Inj morfin 1 mg/ml, 1-5 ml ges vid smärta som inte svarar på nitroglycerin. Kan upprepas.
   c. Betablockare, överväg vid takykardi och högt blodtryck. Inj Metoprolol 5(+5+5) mg iv.
  3. Trombocythämmare (se även nedan).
   a. ASA. Laddningsdos 300-500 mg (helst Bamyl löslig).
   b. P2Y12-hämmare ges vid bedömd ”högre risk”. Ticagrelor (Brilique) 180 mg eller Klopidogrel 300 mg alternativt prasugrel (Effient) 60 mg. Det senare ordineras under PCI.

   P2Y12-receptorhämmare avstås vid något av följande: Pågående behandling med warfarin eller NOAK, svår koagulationsrubbning, pågående blödning, mycket hög blödningsrisk eller tidigare intracerebral blödning.
   Avvakta med P2Y12-receptorhämmare vid oklar diagnos,svårtolkat EKG (LBBB, pacemaker) eller hemodynamisk instabilitet. I det senare fallet bör ekokardiografi utföras snabbt. Tiden till koronarangiografi ska också vägas in.
  4. Antikoagulantia. Inj Arixtra 2,5 mg x 1 sc. OBS njurfunktion.
  5. Sviktbehandling vid behov
   a. Överväg nitroglycerin, se ovan.
   b. Inj Furosemid 20-40 mg iv.

  Revaskularisering (PCI). Vid PCI ges heparin, 50–100 E/kg. Tidpunkten för PCI baseras på patientens riskprofil.

  • Koronorangiografi/PCI inom 2-3 tim eftersträvas vid hög ischemisk risk (återkommande bröstsmärta, ST-dynamik, allvarliga arytmier, hjärtsvikt, hemodynamisk instabilitet eller anamnes <12 h och bifasiska eller inverterade djupa T-vågor anteroseptalt (Wellens tecken).
  • Koronarangiografi/PCI inom 24 tim rekommenderas vid troponin T-stegring, dynamik i EKG eller GRACE score >140 (http://www.outcomes-umassmed.org/grace Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). Diabetes mellitus, nedsatt EF, klinisk hjärtsvikt, eGFR <60 ml/min/1,73m2, tidigare hjärtinfarkt, tidigare CABG, nyligen genomgången PCI eller ålder >65 år ökar risken och indikationen för tidig angiografi.
  • Koronarangiografi/PCI inom 72 tim gäller för övriga patienter.

  Fortsatt behandling och utredning vid ”högre risk”

  • ASA Trombyl 75 mg x 1.
  • P2Y12-hämmare i underhållsdos efter DAPT-ordination/PCI. Behandlings-längd (3-)12 mån beslutas av kardiolog eller PCI-läkare.

   Något av nedanstående tre alternativ.
   • Ticagrelor (Brilique) 90 mg x 2. Allvarlig bradykardi utan pacemakerskydd (SSS eller AV-block II-III) är kontraindikation.
   • Klopidogrel 75 mg x 1. Klopidogrel är förstahandsmedel vid ökad blödningsrisk och övervägs under kortare tid vid behandling med NOAK eller warfarin, koagulationsrubbning, tidigare intracerebral blödning eller pågående ulcussjukdom.
   • Prasugrel (Effient) 10 mg x 1.
  • Omeprazol om tidigare ulcussjukdom, blödningsanemi, steroid-behandling, vikt <60 kg, ålder >80 år.
  • Inj fondaparinux (Arixtra) 2,5 mg/0,5 ml x 1 sc under vårdtiden eller fram till PCI eller CABG. Dosreduktion vid nedsatt njurfunktion. Utsättning 24 h före CABG.
  • Nitroglycerinspray vid behov.
  • Betablockerare per os. Övervägs alltid till patient med nedsatt vänsterkammarfunktion, högt blodtryck och/eller takyarytmi.
  • Statiner, atorvastatin 40-80 mg, 1 x 1. Vid LDL-kolesterol >3,0 mmol/l tilläggezetimibe 10 mg x 1.
  • ACE-hämmare vid symtom på hjärtsvikt vid ankomst eller sänkt EF, hypertoni, diabetes, mikroalbuminuri eller njursvikt.
  • Ekokardiografi under vårdtiden, utföres i tidigt skede om tecken på stor hjärtinfarkt eller sviktsymtom.
  • Om fortsatt oklar diagnos överväg: Arbetsprov, DT kranskärl, DT thorax med kontrast, myokardscintigrafi eller stress-ekokardiografi.
  • Erbjud vaccination mot säsonginfluensa.
  • Diabetes mellitus, se kapitel.

  Behandling och utredning vid lägre risk
  ASA laddningsdos, därefter 75 mg x 1. P2Y12-hämmare avstås i regel. Överväg andra diagnoser. Ofta non-invasiv utredning med olika stresstest (arbetsprov, stress-EKO, CT-angio, MR eller myokardscint)

  ICD-koder: Instabil angina pektoris I20.0; Icke-ST-höjningsinfarkt I21.4; Reinfarkt, ospecificerad I22.9

  Eventuellt tilläggskod för typ av hjärtinfarkt, U98.1-U98.5

  Till toppen